Trafiknämnden 7 februari – Del 1

På detta sammanträde började vi med att gå igenom årsrapporten för 2012 för Trafikkontoret och nämnden. Vägvalet har lämnat ett yttrande enligt följande:

Trafikkontoret uppvisar att av de 14 mål som följs så är 4 gröna, 7 gula, 2 blå och 1 röd. Det kan inte ses som en bra måluppfyllelse. Vi har tidigare påpekat att om detta har att göra med att målen inte är applicerbara för Trafikkontoret så bör detta omgående ses över. Precis som vi påpekade förra året verkar målet för t.ex. behovstäckning i förskolan vara ett svåruppfyllt mål för Trafikkontoret. Även så i år.

En av de stora utmaningarna Trafikkontoret står inför är arbetsvolymen som åläggs kontoret. Enligt gjord medarbetarenkät anser 25% att de upplever en ansträngd arbetssituation med hög arbetsbelastning. En ökning från föregående år. Detta indikerar att det är viktigt att Trafiknämnden prioriterar och styr arbetet och låter Trafikkontoret fokusera på rätt saker.

Det är mycket glädjande att läsa avsnittet om stadsutveckling där Trafikkontoret lyfter fram att kommunikation och dialog med medborgarna är av stor vikt i all den verksamhet som Trafiknämnden bedriver. Vi hoppas att resurser avsätts vidare till att hantera dialogen med tanke på den ansträngda arbetssituationen.

Det är bra att det klart och tydligt framgår extrakostnader som ska hanteras av Trafikkontoret gällande Västsvenska paketet. Men det väcker också frågan hur mycket mer kostnad som kan tänkas ligga utanför det Västsvenska paketet som kräver extra finansiering av kommunen. Och vem är det som faktureras?

Förra året minskade det ackumulerade underhållsbehovet med 35 miljoner kronor vilket var en positiv riktning. I år ökar det igen med 75 miljoner. Investeringsvolymen är hög och då ökar även underhållsbehovet. Det är viktigt att Trafiknämnden tilldelas medel för att hålla tillbaka det ackumulerade underhållsbehovet, men också för att täcka upp de ökade underhållskostnaderna på grund av ökad investeringsvolym.

El-effektiviteten har ökat och överträffat målet om 5 % vilket är bra.

Under 2012 minskade koldioxidutsläppen för fordonstrafiken ytterligare med 1 procent jämfört med 2011. Vi vill påpeka att detta skedde utan trängselskatt.

Den generella trafikutvecklingen 2012 visar på en minskning på -0,4% (0,3% 2011). Över kommungränssnittet ökar trafiken med 0,5% (0,7% 2011). Över Götaälvsnittet -0,6% (0,3% 2011). I det Centrala stadssnittet har trafiken minskat med -4,3% (-1,6% 2011). I Citysnittet med -7,8% (-1,5% 2011). Vi vill även här påpeka att minskningen skedde utan trängselskatt.

Miljökvalitetsnormen för partiklar klarades på samtliga innerstadsgator. Detta p.g.a. dubbdäcksandelen gått ned till 50 % från föregående år 60 %. Utan trängselskatt och utökat förbud av dubbdäck.

För år 2011 skulle kollektivtrafikresandet enligt Västtrafik ökat i stadstrafiken med 10-20%. Då var jämförbarheten osäker och man trodde att den reella ökningen var 10%. 2012 är ökningen knappt 1%. Vi har tidigare beklagat att nyckeltalen saknas från gång till gång. Statistiken måste bli bättre och säkrare. Detta gäller även förtydligande av roller och uppdrag mellan staden och Västtrafik. Göteborg stad borde därför ställa högre krav på en förbättrad dialog från Västtrafiks sida.

Stora satsningar görs på cykel, men antalet cykelresor är trots detta oförändrat jämfört 2011. I attitydmätningar har andelen cyklister som är nöjda med cykelbanorna minskat från 47% till 36%. Det kan inte ses som bra måluppfyllelse med tanke på den satsning i storleksordningen 200 miljoner kronor som Trafiknämnden gör. Precis som förra året efterlyser vi en mer detaljerad kostnadsanalys för att kunna motivera satsningarna.

Vägvalet begärde en protokollsanteckning att vi inte stödjer projektet Trygg vacker stad.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Med tanke på de bristfälliga satsningarna på spårvagnstrafiken utanför stadskärnan, så är det intressant att läsa att fortfarande (2010) så väljer 2/3 av alla Göteborgare fortfarande spårvagnen som färdmedel i Göteborg (http://www2.trafikkontoret.goteborg.se/resourcelibrary/Meddelande1_11Resandeutveckling2010.pdf).

  Är det inte någon styrande i Göteborg som har funderat över varför det är så många Göteborgare som tar spårvagnen före bussen? Det borde här rimligtvis finnas ett ganska starkt samband mellan att det finns spårväg där man bor och att man faktiskt åker kollektivtrafik överhuvudtaget. Jag hittar tyvärr ingenting om detta i de rapporter som finns.

  Samma beroende torde även finnas för de som pendlar in till Göteborg, jag har tyvärr inte funnit något material som varken bekräftar eller bestrider detta heller.

  En utbyggd spårtrafik inom Göteborg har antagligen betydligt större bäring på kollektivtrafikutnyttjandet inom Göteborg än vad en utbyggd pendeltågstrafik har, men tydligen finns det inget material om detta…
  …vilket skulle kunna vara intressant att lyfta upp i trafiknämnden, eller?

  Jag har hittat mycket intressant forskning och många rapporter inom området och det känns verkligen inte som om VG-regionen och kommunerna här ligger i samklang emd detta. Ett exempel ur en rapport (http://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/kollektivtrafik-som-verktyg-for-regional-utveckling–en-kunskapsoversikt.pdf):

  “Även andra politiska beslut med transportkonsekvenser bör göras i integration med kollektivtrafikens funktionsförmåga. Det förutsätter i sin tur att de lokala politiska organen har full rådighet över kollektivtrafiken så det finns möjlighet att använda den som ett verktyg för att nå olika målsättningar.”

  Rörande det ovan så har man i VG-regionen genom att ta bort den kommuninterna kollektivtrafiken från kommunernas ansvar, gjort ett fundamentalt avbrott från den viktiga principen att man bygger stad och kollektivtrafik tillsammans…

  Vilken soppa detta området verkar vara. Det är inte konstigt att man som lekman förvånas över inkompetensen, de verkar ju göra allt de kan för att inte kunna styra verksamheten effektivt…

 • Theo:
  Fick du något svar om publiceringarna på trafikförändringarna?

  I publiceringsplanen (http://www.trafikverket.se/PageFiles/96351/publiceringsplan_vastsvenska_paketet_dec2012_mars2013.pdf) så står det:
  – “Under resterande veckor i januari och under februari och mars kommer utvärderingsrapporter att tas fram.
  Dessa kommer att finnas tillgängliga på onsdagar och publiceras på http://www.vastsvenskapaketet.se.”

  Dessa rapporter saknas alltså efter den 23/1, inga fler rapporter har lagts ut. Man kan ju inte låta bli att bli konspiratorisk, när man slutade publicera samtidigt som trafiken började öka lite snabbare. Varje vecka innehåller ju nya “all time high”, även om just denna veckan (v7) antagligen kommer att ha betydligt lägre siffror pga sportlovet.

  Som jag nämnt tidigare så har folk på min arbetsplats börjat klaga:
  – “om jag betalar trängselskatt så skall jag väl ändå slippa köer på morgonen”
  – “köerna finns ju kvar överallt utom vid Tingstadstunneln”
  – “det är ju lika illa som tidigare för oss som inte kör på E6:an”

  Jag noterade själv köer på Tuvevägen så sent som strax före kl 9 i morse. Fler än jag som försov sig när barnen inte skulle till skolan?

 • det förekommer att personal på Trafikkontor och andra intressenter arbetar med saftig lobbyism på personliga bloggar. På dessa bloggar hävdar de att majoriteteten vill ha extrema och genomgripande cykelåtgärder.

  Detta kanske är ett problem, minoriteten fås att tro att de är en majoritet.

  Det gör att när majoriteten gör sig hörd så anklagas de av den högljudda och självsäkra minoriteten. De kallas för bakåtsträvare, feta, lata, vita, villaboende etc. etc. Allt är tillåtet., kränka, idiotförklara osv.

  det är kanske inte konstigt om stora offensiva satsnigar på cykeltransporter görs fel, min bedömning är att många vill ha små förändringar i steg, väl planerade, väl underbyggda, bra uppföljning, ej för kostsamma.

 • Tack Theo.

  Ingen information om varför de inte följer sin egen publiceringsplan?

  Saknar samma verkligheten kommer ikapp hursomhelst…

 • “I attitydmätningar har andelen cyklister som är nöjda med cykelbanorna minskat från 47% till 36%. Det kan inte ses som bra måluppfyllelse med tanke på den satsning i storleksordningen 200 miljoner kronor som Trafiknämnden gör.” De 200 miljoner kronorna, hur är de fördelade? Går de enbart till cykelfrämnande satsningar?

 • bra om någon granskar vart pengarna för cykelsatsningen går. ett av de stora problemen är möten mellan buss och cykel, där finns stor risk för olyckor. bussförare verkar ofta inte se eller bry sig om cyklister.Vore bra om man satsade på att förbättra attityden hos bussförare gentemot cyklister och tvärtom. det finns nog en övertro på att byggnationer och planering skall lösa problemet, men cyklister är uppfinningsrika och gör inte som det är planerat på trafikkontoret.

 • @Annika Ja, dessa pengar går till cykelsatsningar. Och jag vill poängtera att det är aldrig fel att satsa på olika trafikslag men man bör se över vad satsningen egentligen ger för avkastning när det handlar om så mycket skattepengar.

 • Tack för svaret Theo. Jag har haft möjlighet att både cykla, gå, köra bil samt åka kommunalt till mina arbeten. Har varit i “båda lägren” så att säga. Visst är det viktigt med cykelsatsningar och inte fel att följa upp så det blir bra och prisvärt. Såg på “Uppdrag granskning” igår, där en intervjuad person sa att det är viktigt att handskas rätt, med andras pengar. Tänk om fler politiker tänkte så. Det är faktiskt inte deras pengar, utan allas pengar som ska förvaltas på ett bra sätt.

 • @Annika Håller helt med. Sedan tycker jag också att man vara så pass ärlig med att satsningarna faktiskt inte bär frukt.