Trafiknämnden 7 februari – Del 2

På Trafiknämnden behandlades även förslaget om Göteborgs Stads miljöprogram. Programmet består av ett gediget innehåll som gör det väldigt ogreppbart då det verkar en ”brainstorming” mynnat ut i alla möjliga förslag som aldrig kostnadsbedömts och utretts.

Att begära att Trafiknämnden ska kunna godkänna detta dokument med dess åtgärder och en sådan tunn kostnadsanalys går inte. Den samlade kostnaden enligt tjänsteutlåtandet kan komma att landa på ett par miljarder kr enligt tjänsteutlåtandet. Flera åtgärder är bra och Vägvalet kan ställa upp på dessa. Men det finns väldigt många åtgärder som är av sådan politisk karaktär att de borde bedömas var för sig. Till detta borde många åtgärder också utredas och kompletteras med ekonomiska konsekvenser innan de beslutas.

En bra åtgärd är t.ex. 21. Samordna leveranser till och från byggprojekt. Dock saknas en tydlig kostnadsbedömning men det är en åtgärd som kan mynna ut i ett bra resultat för staden.

Däremot har åtgärder som 28. Höj kostnaden för boendeparkering på gatan och 29. Verka för möjligheten att ta ut parkeringsavgifter på privat tomtmark inte några större kostnader, men är politiskt laddade och påverkar medborgarna direkt.

Åtgärd 63. Bygg en automatbana på sträckan Korsvägen till Eriksberg bedöms ha en kostnad i slängar av miljarder kr. Hur ska man ta beslut på om denna överhuvudtaget ska utredas utan underlag? Och vem har kommit fram till just den sträckningen? Vägvalet ser det väldigt svårt att tillstyrka förslaget med den formulering som är gjord i beslutsunderlaget.

Enligt tjänstemannaförslaget ville miljöchef, Anders Roth, att följande att-satser skulle gälla:

 1. att tillstyrka inriktningen i miljöprogrammet
 2. att uppmana miljö- och klimatnämnden att inarbeta trafikkontorets synpunkter i den fortsatta hanteringen av miljöprogrammet
 3. att ge trafikkontoret i uppdrag att prioritera och inarbeta åtgärderna i det av kommunfullmäktige antagna miljöprogrammet i den ordinarie  budgetplaneringen
 4. att som eget yttrande till miljö- och klimatnämnden översända trafikkontorets tjänsteutlåtande

Genomgående tillstyrks eller avstyrks varje åtgärd och kostnadsanalysen består av bedömning i form av t.ex. miljoner, tiotals miljoner, hundratals miljoner kr osv. Med andra ord finns inga riktiga siffror på åtgärderna. Läs tjänsteutlåtandet här.

Alliansen och de rödgröna valde att stryka punkt nr 3 och revidera punkt 1 och 2 enligt följande:

 1. att tillstyrka inriktningen i miljöprogrammet i de punkter som rör trafiknämndens verksamhetsområde
 2. miljö- och klimatnämnden inarbetar trafikkontorets synpunkter i den fortsatta hanteringen av miljöprogrammet
 3. att som eget yttrande till miljö- och klimatnämnden översända trafikkontorets tjänsteutlåtande

Genom att ta bort punkt nr 3 säkrades att Trafikkontoret inte startar med utredningar av åtgärderna innan miljöprogrammet är beslutat i kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige.

Men alla åtgärder är tillstyrka i handlingen och därför valde Vägvalet att istället föreslå följande beslut till trafiknämnden:

 1. att miljöprogrammets åtgärder som berör Trafiknämnden ska ses endast som förslag som kan kommer att hanteras efter Trafiknämndens värdering
 2. att Trafiknämnden äger rätt att exkludera, inkludera och genomföra åtgärder efter egen bedömning inom ramen eller efter utökning av nämndens budget
 3. att varje utvald åtgärd som väljs ut bereds enligt sedvanlig praxis i nämnden och redogörs var för sig

Vägvalet reserverade sig även mot beslutet. Läs vårt yrkande här.

Läs Miljöprogrammet i sin helhet här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Detta med pengar och vem som skall betala “kalaset” verkar inte vara sittande majoritets största “bekymmer”…
  Men det är väl därför som man vill höja låneramarna..

 • “..29. Verka för möjligheten att ta ut parkeringsavgifter på privat tomtmark..” ??

  VEM har ställt detta STOLLIGA förslag? Jöran Fagerlund (V) ??
  Menar förslagsställaren att jag skulle betala “parkeringsavgift” till kommunen för att jag äger en bit mark som jag skulle kunna ställa mitt eller någon annans fordon på ??

  Jag skulle vilja se detta förslag prövas egendomsrättsligt!

 • Automaterna till Eriksberg från Korsvägen kan vara en bra idé. Den började då går från Lisebergs station, via centrum och Järntorget till Lindholmen och till målet. Då finns ju inte några argument för Västlänken kvar… 😉

  Torde dessutom vara betydligt mycket billigare och ge större nytta.

 • Nu har tydligen den utlovade presskonferensen om tränselskattens påvrkan varit, eftersom Ulf Nyström på GP skrivit om detta. Dock så finns fortfarande inte några siffror presenterade på västsvenskapaketets hemsida. Detta skulle alltså ske varje vecka enligt deras publiceringsplan som faktiskt finns på paketets hemsida:
  “Under resterande veckor i januari och under februari och mars kommer utvärderingsrapporter att tas fram. Dessa kommer att finnas tillgängliga på onsdagar och publiceras på http://www.vastsvenskapaketet.se. Vid pressträffar skickas inbjudan ut via pressansvariga.”

  Det budskap som trummas ut är att allt är enligt plan. Uppenbarligen så hade man inga planer på att minska trafiken till Göteborg från kranskommunerna då denna trafiken inte minskat (vilket gör att man kan fundera över de kraftiga satsningarna på bussar och pendeltåg man gjorde där). Så sent som igår så körde jag E6N under 18kr-perioden på EM och hade precis lika mycket köer som innan TS, så fort jag komm upp till Angeredsbron vill säga och ända upp Till Kungälv. Nästintill stillaståede kö på motorvägen till och från och kraftiga köer vid påfarterna. Det är i princip bara Göteborgare som slutat ta bilen över älven.

  Jag bävar inför påsken då många Göteborgare flyttar ut till sina sommarställen (kanske lite senare i år iom den tidiga påsken). Från påsk till septembers slut (med lucka under semestern) brukar trafiken vara som värst på E6N. Och det lär inte vara mindre köer i år, trots TS…

 • Äntligen har då siffrorna kommit. De visar samma trend som tidigare, dvs att trafiken in till stan har minskat med mindre än 3% på morgonen, medan trafiken inom Göteborg har minskat desto mer.

  Den enda skillnaden mellan v3 och siffrorna för hela januari är att det verkar som om trafiken på Lundbyleden och i Tingstadstunneln har minskat mer för hela januari än under v3. Men alla siffror som visar på en större trafikminskning än under v3 är siffror som visade ännu större minskning för v2. Dvs de nya siffrorna säger ingenting om trenden, eftersom de gäller hela januari.

  Alltså, vi fick nya siffror efter flera veckor. De siffrorna visar ingenting nytt eftersom de inte följer samma flöde. Vi var utlovade siffror varje vecka (, men de får vi inte. De enda siffror vi har (passagerapporterna genom trängselstationerna på transportstyrelsens hemsida) visar dock på att trafiken ökar med 2,5% varje vecka. Detta märks också i trafiken där man förutom på älvsnittet och i centrum har nästan lika “illa” (eller värre) som tidigare, eller värre (de vägar som folk kör istället).

 • Varför består hela denna artikeln:
  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1322450-sa-mycket-betalade-vi-i-trangselskatt

  bara av bortförklaringar om varför vi har många fler passager i Göteborg än i Stockholm?

  Kan det bero på att stationerna ligger på genomfartsvägarna? Det står det inget om?

  Antalet stationer har inte med saken att göra. Det talar bara om på hur många vägar stationerna finns, det säger ingenting om hur många bilar som passerar.

  Detta måste vara det värsta exempelt av propaganda från Ulf Nyström hittills. Oavsett om han bara refererar Trafikverkets ordalydelser eller ej….

 • 62 miljoner kronor inbringade TS i januari. Men inte ett ord om varifrån pengarna kommer. Bara för att man inför en ny skatt så ökar ju inte samhällets produktivitet eller folks inkomster, utan pengarna omfördelas från andra delar av ekonomin.
  Här är det ju inte heller tal om någon “rikemansskatt” utan en skatt som drabbar de fattigaste, som normalt omsätter hela sin lön varje månad, vilket innebär att skattepengarna i huvudsak kommer minska konsumtionen och därmed skatteuttaget på konsumtionen (tex moms och handelsanställdas och handlarnas inkomstskatt och vinstskatt)
  Och det medför ju minskade intäkter på andra håll i budgeten.

  Vet inte om någon gjort en seriös analys av detta, det kunde vara intressant att ta del av en sådan.

  För övrigt verkar huspriserna i Kungälv vara på väg nedåt. Kan det ha något samband med trängselskatten och den minskade trafiken därifrån?

  • Matthias: Korrekta iaktagelser. Någon sådan “seriös analys” som du efterlyser finns oss veterligen inte. Vi har efterfrågat den typen av konsekvensanalyser i tre år nu.

 • Håkan:
  Nej, tänkte väl det 🙂
  Allra lägst räknat blir det ju 25% av skatteintäkterna som försvinner om konsumtionen minskar (moms).
  Och i värsta fall drygt 60% om folk minskar bensinkonsumtionen, som ju är den stora kassakon i skattesystemet.
  Sanningen ligger väl däremellan någonstans.

 • Mattias, du har glömt att ta med subventionerna av kollektivtrafiken via regionalskatten och att denna del är momsbefriad. På den andra delen av kollektivtrafikens kostnad, som du själv betalar, så ligger en moms på bara 6%.

  När det gäller huspriserna i Kungälv, så tar man ju bort lokaltrafiken på landsbygden, vilket gör att man inte kommer att få nya bygglov i dessa områdena. Detta sänker huspriserna i områdena. Även TS i sig sänker attraktionskraften utanför Bohusbanans stationer (exempelvis Ytterby C) och centrala Kungälv, då man där inte har tillräckligt bra kollektivtrafik för att ta sig till Göteborg och därmed nu har fått en ny avgift på 600-1000kr/månad – det sänker definitivt bostadspriserna.

  Personligen känner jag mig grundlurad. Flyttade till en plats med bra kollektivtrafik (10 minuters cykelväg bort hade jag expressbussar) och dessutom lokalbussar dit morgon och kväll. Expressbussarna försvann för några år sedan och nu dras även lokalbussarna in. Jag har numera tre byten till jobbet då vi inte ens från min centralort har en direktbuss till Kungälvs centrum längre…

  Jag får iom TS och avsaknad av buss ökade kostnader varje månad, men nu när lokalbussen försvinner så är det inte längre någon tvekan om att både bensin och trängselskatt är avdragsgilla. Detta är dock något som i huvudsak bekostas av min egen kommun som får lägre skatteintäkter. Min egen kommun får dessutom ökade kostnader när bussen dras in, för nu måste kommunen ändå köra bussen som ren skolbuss, för annars tar sig inte skoleleverna till/från grundskola och gymnasieskola. Denna kostnad hamnar dock på kommunen.

  Att Västtrafik fortfarande inte har åtgärdat de gamla zonindelningarna från den gamla finansieringen av kollektivtrafiken innebär också att den som åker lokaltrafik från exempelvis Kungälv har nästan 150% påslag på biljettpriset jämfört med att ta sig över älven och åka från en hållplats i Göteborgs kommun. Jag betalar dessutom (så länge bussen nu går) 50% mer för att åka en enda hållplats än vad det kostar att åka från en ö i södra skärgården till Lövgärdet

  Syftet med att flytta över kollektivtrafiken på Västtrafik var väl inte att Göteborg skulle ta skattepengar från de andra kommunerna för att förbättra kollektivtrafiken inne i Göteborg? Det är dock resultatet av införandet av TS och Västtrafiks trafikomläggningar.

  Hanteringen av allt som har med kollektivtrafik och trafikplanering i och omkring Göteborg måste vara något av det absolut sämst skötta som finns i Sverige. Jag pratade häromdagen med några jag känner i Stockholm om situationen, och de hävdade att de troligen hade haft exakt samma läge om det inte hade varit så att de hade ett flera starka kommuner som ständigt konkurrerar om företag, trafiksatsningar och bostäder.

  Det ligger väldigt mycket i det man säger om att vi i Västsverige inte har lyckats komma med en enad front mot Stockholm för att få satsningar. Problemet ligger dock inte i att det är för många starka kommuner, utan precis tvärtom. Göteborg kör sitt eget race och har haft mycket svårt att få med sig de andra kommunerna på lösningar som i huvudsak är till nytta för Göteborg…
  …och nu så har man alltså lyckats lura de andra kommunerna på konfekten. (S) starke man i Kungälv beskrev besluten runt det Västsvenska paketet som ren utpressning, de hade bara att välja mellan pest och kolera…

  Ett litet kort inlägg om varför huspriserna i Kungälv sjunker som ett resultat av införandet av Trängselskatten…

 • pacman42

  Du är en politiskt icke existerande figur. Det som räknas idag är en medelklass boende i typ Haga och arbetande i centrum. Alla andra kan lika gärna ta sitt pick och pack och dra och betrakta sig sin “non grata”.

  Försvinn och ju fortare desto bättra.

 • Enligt uppgift från JA -sidan så röstades Vägvalets järnvägsförslag ner med siffrorna. 74 mot 4. Det låter konstigt.

  De övriga partierna utom SD är 73 mandat. Det innebär förmodligen i så fall att SD röstade emot och en vägvalare inte var närvarande. Stämmer detta?

  • Anders: Två avhoppade politiska vildar från Sjukvårdspartiet sitter tyvärr på två av våra mandat. En av dessa var frånvarande vid omröstningen, varför vi kunde besätta även det fjärde mandatet då.

 • I praktiken så har det ju inte någon betydelse eftersom även fem mandat inte räcker för att påverka. Vi får hoppas det blir fler mandat nästa gång.

 • Jan:
  Jag tycker att det är mycket konstigt att kranskommunerna accepterar den skatteväxling som TS medför. De har redan sämre finanser (högre skatt, sånär som på Kungsbacka) än vad Göteborg har, samt sämre service.

  Kungälv som jag bor i är så tättbebyggt på landsbygden att det inte är glesbygd per definition utan tättbefolkat område. Man är dock snart helt utan kollektivtrafik utanför Kungälv, Kode och Ytterby. Befolkningen blir helt beroende av bil. Detta är ju då också ett resultat av att vi har så dyr kollektivtrafik, vilket gör att folk (om de åker buss) tar bilen till Eriksdal för att få 60% “rabatt” på resan. Detta gör då att det blir ännu färre resenärer på de bussar som finns kvar och att man snart bara har kommunikationerna kvar vid järnvägsstationen och i centrum. Så länge kommunen hade makten över kollektivtrafiken så kunde de styra den så att behov täcks, nu handlar det bara om att ha så lite förlust (eftersom alla sträckor går med förlust) som möjligt utan att titta på samhällseffekterna.

  Jan, du har helt rätt. Vi räknas inte längre…

 • Petter Nilsson:
  Räknar du dessutom med transporter av betong, lera, sprängsten så har du 10 år till av C=2-utsläpp från bilarna…

  Miljöargumenten håller bara för Dieselbilar som passerar centrum, dvs en ringled hade löst problemet lika bra.

  Miljöargumenten är kortsiktiga och gäller trängselskatten, Västlänken förbättrar inte miljön. Regionförstoringen som Västlänken skall leda till innebär ökad biltrafik. Det finns flera forskningsrapporter som beskriver detta, bland annat från Svealandsbanan och en analys av tunnelbanans införande i Sthlm.

  Vill man ha en bättre miljö skall man satsa på förtätning av staden och förbättring av kollektivtrafiken inom staden…

 • Jag läste detta på GT:se idag.

  “3. Verka för möjligheten att ta ut parkeringsavgifter på privat tomtmark”

  Vad är det för privat tomtmark som man vill ta ut avgift på? Om man är överens med markägaren så bör det väl gå idag också. Därför låter det konstigt.

  I dagens läge kan man vänta sig vad som helst men ……….

 • @Theo Kan man inte göra det idag om man har markägarens tillstånd? Men det måste ju vara negativt för affärerna. Det kan väl inte vara så att man vill tvinga markägaren? Vad hindrar markägaren att tabetalt?

 • @Anders Det klar att det går idag. Och man vill nog börja tvinga på vissa markägare detta. Men det fattar ju vem som helst att inget köpcentrum skulle vilja. Tänk dig att Frölunda Torg skulle börja ta betalt för parkering. Det skulle nog inte dra så mycket folk 😉