Trafiknämnden 7 mars

Vi kan börja med att gratulera alla göteborgare till den senaste i raden av höjningar av P-avgiften! Tiderna för högtaxa kopplade till taxenivån blir nu 20 kr (12 kr) /30 min 8-18 och 30 kr (25 kr) /tim 8-18 (8-18) eller 8-22 (8-22). Detta är en den s.k. politiska bordläggningen som gjordes i maj förra året. Då var den rödgröna majoriteten väldigt noga med att uttrycka i kommunfullmäktige och nämnden att ingen höjning av parkeringsavgifterna skulle göras förrän trängselskattens effekter hade utvärderats efter dess införande. Därför återremitterades ärendet med den motiveringen den 2 maj 2011.  Någon trängselskatt har inte införts och därför kan inga effekter påvisas. Nu har Trafikkontoret delat upp beslut för tidsbegränsad parkering och ändring av taxor för avgiftsparkering vilket Vägvalet uppfattar som missvisande för medborgarna. Läs mer om de rödgrönas undangömning av beslutet här.

I tjänsteutlåtandet kan man läsa:

”Det finns en risk för att trängselskatten kommer att minska tillgängligheten på gatumark, då minskad besöksparkering inte uppvägs av ökad efterfrågan på boendeparkering. Trängselskatt och parkeringstaxor behövs båda som verktyg. De kompletterar varandra genom att de påverkar på olika slag av parkering.”

Detta utlåtande går stick i stäv med vad den rödgröna majoriteten gav sken för när ärendet bordlades.

Vägvalet och Alliansen yrkade avslag till förslaget.

Staden skulle också ta ställning till att luftkvalitet och kraven i EU-direktiv och svensk lagstiftning. Dock var det många föreslagna åtgärder som inte låg inom det kommunala uppdraget, bl.a.

 • skärpning av krav på dieselfordon för personbilar
 • miljödifferentierad trängselskatt för tunga fordon
 • ökad miljöstyrning på lastbilstransporter till och från Göteborgs Hamn
 • minskade utsläpp från fartyg som trafikerar Göteborgs Hamn och Göta Älv

Dessa kan endast kan påverkas nationellt och  det framgick inte heller kostnader för att utreda de olika åtgärderna.  Vägvalet yrkade bifall till förslaget med undantag för ovan åtgärder. Läs gärna även Riksrevisionens rapport om att det är oklart om klimatforskningen faktiskt stöder klimatmålen och bidrar till minskade utsläpp.

Nästa ärende handlade om ett remissyttrande om Väg 549, tvärförbindelse E20-väg 40. Trafikkontoret valde att avstyrka fortsatt arbete med ena länken trots att tvärförbindelsen berör två andra kommuner och inte ligger inom Göteborg Stads kommunala uppdrag. Då Vägvalet inte kan uttala sig om att detta är rätt beslut för Partille och Härryda kommun valde vi att avstå från beslutet som är bättre lämpat för tvärförbindelsens hemmahörande kommuner.

Därefter var det dags för ett av de viktigaste besluten som Trafiknämnden förmodligen tagit, nämligen tillåtlighetsprövning av Västlänken. Inte speciellt förvånande tog Trafiknämnden beslut på att stödja bygget av Västlänken. Vägvalet yrkade avslag med hänvisning till eget remissvar av tillåtlighetsprövningen och reserverade sig för beslutet. Läs om tillåtlighetsprövningen här. Nu kommer ca 30-40 instanser att yttra sig över Västlänken som sedan lämnas till regeringen. Att som GP skriva att Trafiknämnden sagt ja och bygget fortsätter är således felaktigt.

Man ska se över parkeringssituationen för personal inom hemsjukvård och hemtjänst men jag kan ärligt talat inte förstå vad som är så svårt. Det är väl bara att ge dessa ett övergripande tillstånd. Ledtiden på detta ärende är bedrövligt. Det borde ju ligga inom ramen att erbjuda bra äldreomsorg.

Vi fick en redogörelse om informationskampanjen som pågår om det Västsvenska paketet. Dock framgår det nu att man blandar högt och lågt olika projekt i informationen som blir otydligt. Det är en väldigt klar skiljelinje mellan Vägvalets och den rödgrönas syn på information till medborgaren. Abbas Zarrinpour (S) menade på att det spelar mindre roll vem som gör vad, det viktiga är att göteborgaren får reda på vad som görs. Vidare sa han att vem som gör vad är endast viktigt för nämnden. Jag motsatte mig detta eftersom jag tror att göteborgaren vill kunna härröra projekten till vem som är utförare. Det är viktigt eftersom då kan man också klart och tydligt se kostnaderna för varje projekt. Zarrinpour påpekade då att jag var inte ensam om att träffa folk. Det må så vara men jag såg inte Zarrinpour, ledamot i Trafiknämnden för S, på Övre Husargatan i tisdags då ett av de största ingreppen på länge gjordes i staden. Jag såg faktiskt ingen från Trafiknämnden på plats. Se filmer från Övre Husargatan här.

Vi fick även en genomgång om hur det skulle kunna se ut om man stängde av Göta Älvbron då projektet för Centrala Älvstaden begärt detta. Jag var noga med att påpeka att om detta skulle bli verklighet ska ärendet behandlas i Trafiknämnden. Vägvalet har även lämnat ett yrkande på detta innan som kan läsas här.

Till sist hade man lagt till en punkt om busskörfälten på Hjuviksvägen. Projektledare Johanna Arvidsson från Trafikverket hade bjudits in för att förklara läget. Tyvärr tycker jag inte att det klargjorde något. Det som dock blev tydligt var att flera S-representanter ignorerade frågan. Dock påpekade Johan Nyhus (S) att frågan om bro till Öckerö ska lyftas till GR (Göteborgs kommunalförbund) då detta berör två kommuner. Vi får hoppas att frågan inte begravs där. Det är två skilda saker. Hjuviksvägen är omdebatterad då man genomför en mycket kortsiktig lösning som kommer att påverka de boende runt vägen. Tidigare är t.ex. en utredning gjord som kommit fram till att ca 20 hus skulle bli inlösta. Nu har den nya utredningen kommit fram till att det inte behövs lösas in ett enda hus! Detta har fått många boende att reagera då det faktiskt kan finnas önskemål om att få sitt hus inlöst. Ett annat alternativ som totalt ignoreras är en annan dragning av vägen som är en bättre långsiktig lösning. Detta delprojekt i det Västsvenska paketet är ett praktexempel på hur det blir när en tjänsteman får ett uppdrag som är dåligt förankrat hos allmänheten. Och så här kommer det att bli framöver med flera större projekt som trängselskatt och Västlänken. Missnöje och dålig förankring bidrar inte till lyckade förändringsprojekt. Så enkelt är det.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Lägg till en kommentar

 • Det säger ju sig självt; vill man få fler att låta bilen stå måste man göra det mycket dyrare att låta bilen stå. Eller nå’t.

  Och för att frigöra fler parkeringsplatser måste man ta ut en ny straffskatt på att frigöra parkeringsplatser, d.v.s. folk skall betala trängselskatt när de kör bilen. Eller nå’t.

  Och det är ju inte enbart av religiösa skäl som de bizarra bränsleskatterna har en stor koldioxidreligiös komponent, nej, det är ju i det ädla syftet att i onödan men ändå av nödvändighet göra bensinen så dyr att den inte känns så dyr när den blir ännu dyrare. Eller nå’t.

  Tänk att folk faktiskt frivilligt går och röstar på svenska politiker!