Trafikverket lämnade felaktigt beslutsunderlag till Göteborgs kommunfullmäktige

Den 25 november 2010 tog Göteborgs kommunfullmäktige beslut om att tillstyrka att Göteborgs Stad översänder framställan enligt bilaga 2 i stadskansliets tjänsteutlåtande till Regeringen. Till grund för detta beslut låg Trafikverkets och Stadskansliets underlag Handling 2010 nr 174 Revidering av trängselskattesystemet i Göteborg.

Vägvalet har efter lång korrespondens med Trafikverket om utlämning av vissa dokument fått vetskap om att det tillkommit ett dokument Korrigering av felaktig uppgift i framställan och bilaga 3 som inte fanns när Göteborgs Kommunfullmäktige tog beslutet på det reviderade förslaget av trängselskattesystemet i Göteborg den 25 november 2010.

Enligt korrigering har Trafikverket upptäckt att man räknat fel och återgivit siffror felaktigt. En felaktighet som ledamöter i fullmäktige, göteborgare och press aldrig fått ta del av. Detta påvisar hur stor osäkerhet det finns i förslaget eftersom beslutet måste drivas fort och osammanhängande så att till och med Trafikverket tappar bort sig.

Gunnar Malm, Generaldirektör för Trafikverket skriver i brevet till regeringen:

“Felet upptäcktes i vecka 49, det vill säga tidsmässigt efter det att Kommunfullmäktige i Göteborg valt att gå fram med framställan till er. Trafikverket bedömer att felet – som alltså även fanns i fullmäktiges beslutsunderlag – inte borde påverka fullmäktiges beslut i sak då felet snarare underskattar skälen att göra denna framställan.

Vecka 49 hade Kommunfullmäktige sammanträde torsdagen den 9 december 2010 men inget om detta fel fanns med på dagordningen. Märkligt nog togs det heller aldrig upp på Kommunfullmäktiges sammanträde 27 januari 2011.

Det är anmärkningsvärt att formella fel som dessa får ske och Vägvalet skickar därför idag en interpellation till kommunstyrelsen med den direkta frågan om kommunstyrelsen hade vetskap om detta och om beslutet borde tas om.

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar