Trängselskatten

Vad är trängselskatt och hur drabbas jag?

Trängselskatt tas ut varje gång du åker bil genom en betalstation i Göteborg från och med januari 2013. Det spelar ingen roll om du åker in eller ut ur zonen, trängselskatten drabbar dig i båda fallen. Betalstationerna finns på 36 olika platser runt om i hela Göteborg. Beroende på var man bor i och omkring Göteborg drabbas man olika. Det man kan vara säker på är att man kommer att få betala en hel del för att köra bil igenom och in och ut genom staden.

Måste jag betala för att passera Göteborg?

Ja, Göteborg saknar en ringled och därför måste alla som passerar staden betala. Det finns en betalstation på Älvsborgsbron som utgör 20% av intäkterna från trängselskatten. Det finns betalstationer på in- och utfarter till och från Göteborg (klicka på kartan).

Vad kostar det mig?

2015 höjdes skattebeloppen som mest med 23%. Högsta taxan är nu 22 kr istället för 18 kr. Detta trots att inflationen för närvarande nästan obefintlig i Sverige. Döm själv om du tycker höjningen är skälig. Det lär inte heller vara sista gången trängselskatten höjs. I Stockholm har höjningar på mellan 50 och 75 procent redan aviserats.

Efter höjningen 2015 kostar det mellan 9 och 22 kr varje gång du åker bil genom en betalstation under måndag till fredag 06.00 – 18.29. Max 60 kr per dygn. Sedan beror kostnaden på flerpassageregeln som innebär att man endast betalar för en betalstation om man lämnar trängselskattezonen inom 60 minuter. Passerar man flera tullstationer inom en timme får man betala får den passage som är dyrast.

Vill du veta mer kan du räkna själv på räknautträngselskatten.se

Hur mycket blir det per år?

Det beror på hur många betalstationer du åker genom och hur snabbt. Om du utan att tillämpa flerpassageregeln t.ex. passerar två om dagen à 22 kr/st blir det cirka 10 000 kr/år. Innan den beslutade höjningen 2015 var motsvarande belopp cirka 8 000 kr/år.

Når du maxtaxan 60 kr/dygn kan det bli över 13 000 kr/år.

Hur ska man betala?

Transportstyrelsen skickar ut räkningar en gång per månad. I slutet av februari får du räkningen för januari månads trängselskatt. Den ska vara betald i slutet av mars osv. Man kan även ansluta sig till autogiro.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du betalar en dag för sent (eller mer) tvingas du betala en förseningsavgift på 500 kr per räkning oavsett räkningens belopp. Om du i extremfallet bara ska betala för en passage á 9 kr motsvarar det en ränta på 6 150 %!

Är trängselskatten rättvis?

Skatten är orättvis och drabbar medborgarna slumpmässigt. Ingen har utrett trängselskattens sociala och ekonomiska konsekvenser. Hur drabbar den olika stadsdelar, kvinnor/män, låg- och höginkomsttagare, människor från olika kulturer, boende i kranskommunerna?

Se i tabellform en detaljerad jämförelse hur orättvist trängselskatten slår mellan olika lönenivåer.

Vid jämförelsen framgår att låginkomsttagaren är den största förloraren som mest kan råka ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%. Detta visar klart och tydligt att trängselskatten är orättvis mellan olika lönekategorier. För en normalinkomsttagare som betalar för två passager om dagen i högtrafik motsvarar trängselskatten en kommunalskattehöjning på 3 – 4 kronor!

Vad kostade det att bygga systemet för trängselskatt?

Trafiksystemet kostade en knapp miljard kr att bygga. Nytt datasystem kostar ca 250 miljoner kr, något som ligger på Transportstyrelsen och som inte har diskuteras. Stockholms system har kostat skattebetalarna över 2 miljarder kr.

Intäkterna från trängselskatten blir ca 1 miljard kr per år. Netto ska skatten generera ca 750 miljoner kr per år i intäkter efter kostnaden på ca 250 miljoner är borträknad. Totalt ska trängselskatten generera 14 miljarder under 25 år men man glömmer av att den totala kostnaden blir 6 miljarder!

Kostnaden för administrationen uppgår således till cirka 21 % vilket kan jämföras med 0,57 % i det vanliga skattesystemet. Av varje inbetald hundralapp försvinner alltså 21 kronor i administration. Detta är ett slöseri av våra skattepengar utan dess like.

fordelning_tskatt2

Betalar inte bilister skatt redan idag?

Jo, faktum är att Sveriges bilister betalar in varje år 70-80 miljarder i olika trafikskatter men bara ca 20 miljarder avsätts till vägar.

Har andra alternativ presenterats istället för trängselskatt?

Nej.

Finns det några farhågor med trängselskatten?

Ja, trängselskatten legitimerar Trafikverket att räkna fel i sina projekt. Det finns stor risk att trängselskatten används för att kompensera felräkningar.

Finns det några fördelar med trängselskatten?

Nej. Vi ser inga fördelar med trängselskatten. Det är svårt att hitta fördelar på något som inte behövs. Trafiken har visserligen minskat något men eftersom man misslyckats med att leverera lokala kollektiva alternativ är minskningen långt ifrån målet man hade från början.

Vad händer om fler än beräknat slutar åka bil?

Det får flera effekter. Först och främst kan det bli kaos eller trångt på kollektivtrafiken när många bilister väljer åka buss/spårvagn/pendeltåg. Många av pendelparkeringarna riskerar också att bli överfulla.

En annan konstig effekt blir att man inte får in så mycket pengar i skatt som planerat. Eftersom Göteborg och Västra Götalandsregionen har förbundit sig att betala en viss summa pengar i trängselskatt till staten, tvingas man då antingen förlänga tiden som trängselskatten ska gälla till mer än 25 år eller höja taxan per passage. Staten skjuter inte till mer pengar.

Hur vill Vägvalet lösa trängselproblematiken?

Idag finns ingen större trängsel som motiverar trängselskatt. Det finns trängsel vid vissa tidpunkter på dygnet som beror på att infrastrukturen i Göteborg är eftersatt. Man bör istället lägga fokus på hur trafikpropparna kan hanteras och det största problemet som Göteborg har är att det saknas en ringled, något vi har uppmärksammat.

Varken klockan 06.15 eller 13.30 finns det normalt någon trängsel i göteborgstrafiken. Ändå tvingas du betala trängselskatt vid dessa klockslag. Detta är ännu ett bevis för att trängselskatten bara handlar om att dra in en förutbestämd summa pengar.

Finns det fler som kritiserat trängselskatten mer än Vägvalet?

En tung part är Riksrevisionen som har påtalat att trängselskatten är inte är rätt finansieringsmetod sin rapport ”Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28)”.

Hur ställde sig de etablerade partierna till trängselskatt innan Vägvalet grundades?

Alla partier utom SD var för trängselskatten när beslutet togs i januari 2010.

Socialdemokraterna utlovade inför valet 2006 en folkomröstning, men svängde väldigt snabbt i frågan när man gjorde upp med Vänstern och Miljöpartiet och Alliansen.

Alliansen bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern var helt emot, men svängde även de i frågan mitt i mandatperioden 2009. Det kostade Centern sitt enda mandat i Göteborgs kommunfullmäktige i valet 2010.

Men krävs inte trängselskatt för att hantera trafiksituationen i Göteborg?

Göteborg har inte samma trängsel som Stockholm. I Stockholm införde man trängselskatten för att minska trängsel. Inga aspekter lades i att dra in pengar i form av medfinansiering som i Göteborgs fall.

Vägvalet har lämnat andra förslag som skulle kunna förbättra situationen i Göteborg. T.ex. Göta Ringen, en västlig ringled som tar trafiken runt Göteborg.

Medfinansiering, vad betyder det?

Det är en omskrivning för att staten/regeringen inte längre vill ta sitt ansvar för att betala det nationella vägnätet. Därför försöker staten/regeringen utöva utpressning mot kommuner och regioner för att de ska vara med att delfinansiera satsningar på infrastruktur. Problemet är att varken kommuner eller regioner har något överskott i sina finanser och att höja skatten är oftast inte populärt att föreslå. Då återstår bara att låta någon annan betala. Bilisterna är en utsedd mjölkko i detta spel.

De övriga partierna hävdar att skatten tillfaller Göteborg?

Skatten tillfaller staten. Investeringar, som skatten är tänkt att finansiera, bestäms av framtida Riksdagar som inte kan bindas av beslut som fattas nu. Det finns inga som helst garantier för framtida investeringar.

Sverige har tidigare inte haft specialdestinerade skatter. Riksdagen har fastställt skattesatsen – lika för hela riket – och beslutat om alla utgifter. Men i och med 2013 års budget har denna ordning plötsligt ändrats. Trängselskatten har blivit en regional och kommunal skatt, både på inkomst- och utgiftssidan.

Men, totalramen har inte ökat! Det vanliga anslaget minskas med samma belopp som trängselskatten tillför. Den kritik som framförts bl.a. från Riksrevisionen om att olönsamma projekt på detta sätt kan ”köpa sig före i kön” och trycka undan mer lönsamma och mer angelägna projekt i andra delar av landet besannas därmed. Lokala politiker tror sig ha fått mer pengar av staten, men så är det inte. De extra pengarna betalas av den lokala extraskatten som motsvarar i genomsnitt ungefär en krona i högre kommunal debitering, för den som drabbas betydligt mer.

Vad är skillnad på trängselskatt och vägavgift?

Vägavgift får inte tas ut på befintliga vägar enligt gällande EU-regler då pengarna måste gå tillbaka till vägprojektet som det avser. Pengarna från vägavgiften som tas ut i EU-länder går tillbaka till det vägprojekt som avgiftsbeläggs. Så är det inte med trängselskatten.

Regeringen och finansdepartementet gör därmed ett medvetet val att kalla det för trängselskatt istället för vägavgift, så är även lagstiftat. Genom att kalla det för trängselskatt kan staten ta ut pengar både på befintliga och nya vägar och skatten blir en nationell angelägenhet för Sverige. Pengarna kan på så sätt användas av staten till vilket projekt var som helst i Sverige och EU kan inte lägga sig i.

Kommer utländska bilar att betala trängselskatt?

Ja. Men enligt utredningen är detta en förlustaffär för staten då det är svårt att lokalisera de utländska bilarnas ägare. De administrativa kostnaderna blir högre.

Läs vårt remissvar här och Utländska fordon slipper skatt – hittas inte

Men i Norge får ju utländska bilar betala skatt?

Norge är inget EU-land. Man betalar bompeng i Norge, vilket är en avgift – inte skatt. Avgiften går oavkortat till det projekt som man åker på. När vägen är betald i Norge tas avgiften bort.

Jag bor i Skår/St Sigfridsgatan/Jakobsdal/Örgrytevägen. Hur påverkas jag av trängselskatten?

En betalstation placerades på Sankt Sigfridsgatan nära ST1-macken. Betalstationen står utanför zonen, d.v.s. bägge sidorna om stationen är utanför betalzonen. Liknande stationer placerades väster om E6:an norr om Tingstadstunneln. Avsikten med dessa stationer är att förhindra smittrafik som annars skulle åka på smågator genom bostadsområden för att undvika att betala trängselskatt.

Betalstationen vid ST1-macken är inte till för att minska dagens trafikmängd på St Sigfridsgatan, utan är till för att hindra ökad trafik som trängselskatten medför. Om stationen inte fanns skulle trafik mellan E6/Rv40 och E20 åka Kallebäcksmotet-Sankt Sigfridsgatan-Delsjövägen-Munkebäcksmotet istället för att åka in i betalstationen på E6 vid Liseberg och sen ut ur den igen på E20 vid Munkebäcksmotet.

Konsekvensen för de som bor i Jakobsdal/Skår är att man kommer inte ut på Rv40 österut eller E6 söderut utan att passera betalstationen. Det står även en betalstation på Örgrytevägen mellan St Sigfridsplan och E6. Det innebär att boende är effektivt avskurna från sina närmsta matvaruaffärer med fullsortiment, d.v.s. ICA Focus respektive ICA Maxi och Willys på Mölndalsvägen. Närmsta större affär är ICA på Munkebäckstorg som ligger bra mycket längre bort.

Jag bor i Backa. Hur påverkas jag av trängselskatten?

Du som bor i Backa kan inte ta dig över till köpcentrumet som finns i Bäckebol bestående av bl.a. Coop Forum, Bauhaus, IKEA m.fl. Betalstationer finns vid Preem-macken till infarten mot Södra Tagendevägen och Skälltorpsvägen, Backadalsmotet och överfarten Tingstadsvägen. På så sätt skärmades hela sträckan från Bäckebolsmotet ända ned till till Tingstadstunneln.

Avsikten med dessa stationer är att förhindra smittrafik som annars skulle åka smågator genom bostadsområden för att undvika att betala trängselskatt.

Det man dock har missat med detta är att det kommer förmodligen bli ökad trafik norrifrån över Tuvevägen för de som ska till Hisingen. Det kommer också förmodligen att bli mer trafik på Nortagenvägen/Gamla Böneredsvägen/Lerbäcksvägen/Lillhagsvägen.

Den egentliga anledning till att betalstationer satts utmed E6:an ned mot Tingstadstunneln är för att uppnå de intäkter som krävs för att medfinansieringen.

Just nu pågår en utredning om hur Backaområdet ska undantas men förslaget som skickades till regeringen gick på pumpen så nu är man tillbaka på ruta 1.

Stödjer Vägvalet Backautredningens förslag?

Vägvalet vill att alla ska slippa trängselskatten. Att endast hantera Backa är varken seriöst eller rättvist. Flera andra områden har liknande inlåsningsproblem såsom. Skår, Guldheden och Lindholmen.

Hur länge ska trängselskatten gälla?

Den är tänkt att gälla i 25 år. Men redan inför valet 2010 nämndes en förlängning till 30 år.

Som det ser ut i nuläget kommer inte intäkterna från trängselskatten att räcka till allt som planeras att bygga. Skulle t.ex. räntan gå upp något ökas kostnaden för Västlänken m.m. med miljardbelopp.

Så år 2037 plockas systemet ner?

Det är det nog få som tror. Det kommer alltid att finnas krav på nya satsningar inom trafiksektorn som det saknas pengar till. Vem tror du då får betala?