Vägvalet får rätt gällande trängselskatten, Västlänken och medfinansiering

Idag bekräftar Riksrevisionen i en debattartikel i GP att kommunala bidrag till vägar och järnvägar är ett ineffektivt sätt att använda skattemedel. Vägvalet har sedan beslutet togs den 28 januari 2010 påpekat bristerna med beslutet gällande trängselskatten och Västlänken. Debatten om medfinansiering har också hållits kort men Vägvalet har diskuterat detta sedan start och även lämnat ett eget remissvar till Näringsdepartementet.

Riksrevisorn Claes Norgren skriver:

“Regeringens satsning på medfinansiering av infrastruktur har lett till att staten inte satsar sina pengar på de vägar och järnvägar som ger mest nytta för medborgarna. På grund av projektets storlek fick ett stort antal andra mer samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder strykas. Paketet förhandlades fram under stor tidspress och vilka åtgärder som skulle ingå hann inte bestämmas i detalj. Detta trots att riksdagen ställer höga krav på gedigna beslutsunderlag för infrastrukturplaneringen.”

Detta stämmer väl överens med vad Vägvalet hävdat, d.v.s. att Västlänken kommer att förhindra att andra projekt genomförs under de tjugo långa år som det tar att bygga färdigt Västlänken. Pengarna räcker inte.

“För att klara av finansieringskraven som följde med de statliga pengarna tog kommunfullmäktige i Göteborg beslut om att be riksdagen att införa en trängselskatt. Trängselskatten måste få in tillräckligt med pengar för att täcka kommunens utlovade medfinansiering. Det är stor risk att denna lösning inte är effektiv vare sig ur trängsel- eller miljösynpunkt.”

Och hur ska kommunen lösa finansieringen om tågtunneln till Haga blir ännu dyrare under resans gång? Enligt de avtal som slutits blir det upp till kommunen och/eller regionen att skapa fram extra pengar. Ett “enkelt” sätt är att höja trängselskatten, men det har förstås ett politiskt pris.

Claes Norgren fortsätter:

“Dessutom är mer än halva satsningen, en järnvägstunnel under city (Västlänken), en ren förlust för samhället. Nyttan med tunneln uppgick enligt trafikverkens beräkningar till omkring 7 miljarder kronor medan investeringskostnaden beräknades till 16 miljarder kronor. Investeringen innebär alltså en förlust för samhället i storleksordningen 10 miljarder kronor.”

“Vår granskning visar att även den siffran är för hög eftersom kommunerna i många fall ”medfinansierat” byggandet av sina egna, alltså inte statens, anläggningar. “

“Enligt kommunerna sände de statliga Väg- och Banverket otydliga signaler om vad som gällde. De flesta uppfattade dock att om man lämnade medfinansiering så ökade chanserna att man skulle få statliga väg- och järnvägsprojekt byggda i sin region. Om chansen att få statliga investeringspengar till den egna regionen minskar om man avstår från att lämna bidrag blir det enligt Riksrevisionen i praktiken inte frivilligt att bidra.”

Vad händer då om alla kommuner hoppar på medfinansieringståget? Alla kan ju rimligtvis inte få förtur för sina egna önskesatsningar, det räcker definitivt inte statens anslag till. Återigen blir det tydligt att detta bara är ett sätt för staten att slippa betala.

“Om de statliga medlen till vägar och järnvägar behöver utökas bör man generellt se över skatterna och avgifterna inom trafikområdet. På så sätt får man mer pengar på ett transparent och rättvist sätt utan att staten behöver ge sig in i alltför många förhandlingar med kommunerna, vilket riskerar att skapa en oklarhet om rollfördelningen i svensk infrastruktur.”

Vi kan bara konstatera att alla de punkter som Vägvalet framfört går helt i linje med det som Riksrevisionen kommer fram till. Allvaret i debatten har nu höjts och det kräver att övriga partier tar sitt ansvar och bemöter kritiken. Det går inte att undvika diskussionen om nyttan med projekten och trängselskattens totala ineffektivitet som skatteindrivning.

Väg- och Banverkets roll har vi tidigare också ifrågasatt och nu framgår det klart och tydligt att man farit med oklara signaler. Men kommunen och GR som motparter borde ju redan då ha uppmärksammat detta. Varför detta inte gjordes är en gåta.

Det är alldeles för lättvindigt att säga som de etablerade partierna att man kompromissat för att få sina delar och att enigheten är total. Det är dags att bryta upp paketet och satsa på samhällsekonomiskt försvarbara projekt som ger nytta till medborgarna.

Därför en uppmaning till Trafikverket: Utred med omedelbar verkan Västlänk 2021 som kan tillföra nytta till medborgarna inom rimlig tid och kostnad.

Läs Riksrevisionens fullständiga rapport “Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28)“.

Läs Riksrevisionens pressmeddelande och infrastruktur på nya villkor.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • En intressant artikel som illustrerar problematiken kring infrastruktur i allmänhet: finansiering. Uppkomsten av medfinansiering bottnar i bristen på kapital, samtidigt som efterfrågan på resor och kommunikationer växer exponentiellt.

  Författaren glömmer dock viktiga aspekter:
  * samhällsekonomiska kalkyler är inte en samhällsekonomisk analys
  * nuvärden skall i första hand användas för att jämföra projekt med varandra
  * en kalkyl är ett av många beslutsunderlag och infrastruktur är, på gott och ont, en hel del politik

  Artikeln bidrar även till att väcka frågan om bättre analysmodeller. Vad kan göras för att kalkylen bättre skall spegla verkligheten? Hur skall regionala effekter hanteras? Arbetsmarknad? Vinster av framtida investeringar kopplade till grundinvesteringen?

  • Daniel Bergqvist: Du får ta den diskussionen med Riksrevisionen. Jag förutsätter att de besitter tillräcklig och mer adekvat kunskap i ämnet än du gör.

 • Håkan, Riksrevisionen tittar på allokeringen av statens resurser i allmänhet. De har ingen spetskompetens inom infrastruktur. Det har däremot en annan statlig myndighet, Trafikverket och SIKA/VTI.

  • Daniel Bergqvist: Riksrevisionen konstaterar att mer lönsamma projekt får stryka på foten på grund av den olönsamma Västlänken. Beslutsunderlaget för Västlänken bedöms vara framtaget alltför förhastat. Vidare pekar man på att medfinansiering via trängselskatten innebär en stor risk att denna lösning inte är effektiv vare sig ur trängsel- eller miljösynpunkt. Man pekar vidare på att mer än halva paketet består av den olönsamma Västlänken. Dessutom anser Riksrevisionen att det är av stor vikt att finansiering av infrastruktur som kräver mycket stora insatser av skattebetalarna sker rationellt och bidrar till effektiva lösningar. Riksrevisionen anser vidare att Regeringens bedömning av hur mycket medfinansieringen kan uppgå till (65 miljarder) är alldeles för positiv och att Väg- & Banverket sänt otydliga signaler om vad som gäller för medfinansieringen och att den knappast kan betraktas som frivillig för kommunerna. Och slutligen visar deras granskning att den samhällsekonomiska nyttan minskar på grund av medfinansieringen.

   Har du synpunkter på Riksrevisionens granskning bör du ta upp frågan med dem.

 • Daniel, då tycker jag att Trafikverket och SIKA/VTI ska övertyga Riksrevisionen att investeringen och skatten är motiverade. Riksrevisionen är enligt grundlag en oberoende granskare av vad statens pengar går till och hur de används. De är uppenbarligen inte nöjda med det Västsvenska infrastrukturpaketet, medfinansiering och trängselskatt. En kraftig varningsflagga som alla medborgare borde reagera på!
  Så länge Riksrevisionen inte är nöjda, så borde inte projekten få genomföras. Trafikverket och projektens förespråkare måste nu bättre motivera upplägget så att Riksrevisionen förstår att investeringen är ett effektivt användande av dina och mina pengar. Att ignorera Riksrevisionen känns inte som rätt väg att gå, eller vad tycker du?

 • Som sagt, hade Riksrevisionen fått diktera alla investeringar hade vi inte kunnat bygga någon ny infrastruktur. Riksrevisionen följer vad som står i lagboken, vad riksdag och regering författat (då finns inget utrymme för omtolkningar). Står det skrivet att investeringar skall vara rationella och effektiva måste naturligtvis Riksrevisionen utgå ifrån det.

  Jag väntar med spänning på att Vägvalet och er bisittare Kurt Larsson presenterar en samhällsekonomisk kalkyl för en tågrondell (+ny tågtunnel genom Gårda). Ni möter följande lag:

  NNV-kvot (Förstärkningsalt.: Korsvägen: Korsvägen-Haga: Korsvägen-CTH)
  -0,51
  -0,65
  -0,57
  -0,60

  Hur olönsam är er idé? Om jag får gissa: <-0,7

  • Daniel Bergqvist: Jag förstår inte ditt problem? Riksrevisionen har ett uppdrag och enligt dig ska de också utföra det. Och sedan ska vi bara strunta i vad de säger?

   hade Riksrevisionen fått diktera alla investeringar hade vi inte kunnat bygga någon ny infrastruktur.
   Tänker du på Botniabanan eller någon annan olönsamt miljardrullning? Hallandsåsen? Hade politikerna lyssnat mer på Riksrevisionen hade det kanske investerats i klokare saker än sånt som du förordar.
   Samhällsekonomiska kalkyler lämnar jag över till de som har i uppdrag att ta fram sådana. Att ifrågasätta tokiga beslut tänker Vägvalet dock fortsätta göra.

   Har du åsikter om Riksrevisionens seriositet bör du ta upp det med myndigheten, inte med oss.

 • Härligt!
  Äntligen någon som skriver om hur det är!
  Hoppas det kan komma något nyttigt utav denna svidande kritik eller om politikerna fortsätter stoppa huvudet i sandet!

  Kör hårt Vägvalet!

 • “Samhällsekonomiska kalkyler lämnar jag över till de som har i uppdrag att ta fram sådana”

  ok, då är ju er strategi klar! 🙂 “Västlänk 2021” är alltså lika olönsam som västlänken (för.alt.). Ni biter er själva i svansen. Förespråka rationella och effektiva lösningar tillsammans med Riksrevisionen, men själva förslå samhällsekonomiskt tveksamma förslag.

  • Daniel Bergqvist: “Västlänk 2021″ är alltså lika olönsam som västlänken (för.alt.).

   Det är ytterst märkligt att du tolkar mitt svar så! Det finns inget fog alls för detta i det jag skrev, du fabulerar fritt som vanligt. Vilka andra partier presenterar samhällsekonomiska kalkyler? Det är förstås bättre att låta de som är experter på sådant göra det och sedan överlåter man åt politikerna att värdera dessa. Du är verkligen virrig i din argumentation.

   Vänd dig till Riksrevisionen om du har synpunkter på deras arbete. Varför tror du dig nå fram till dem via denna blogg?

 • @Daniel Du glömmer att Trafikverket är en statlig myndighet. En myndighet är inte opinionsbildare och ska inte förorda projekt som inte är politiskt förankrade. Trafikverket har inte helt fria tyglar att göra vad dom vill, dom följer ett regleringsbrev. Du är ute på hal is i ditt resonemang.

  Vi efterlyser en utredning om Vändslingan och den får utvisa vad samhällsnyttan är men med den presentation som vi fått så är nyttan större än Västlänken. Mycket p.g.a. den låga kostnaden. 7 miljarder kontra 20 miljarder. Det vi begär är en utredning. Det står i blogginlägget.

  Riksrevisionen delar nu ut skarp kritik och det innebär att debatten bli än mer allvarlig och som du märker är andra politiska företrädare väldigt tysta.

  Att du går emot Riksrevisionens utlåtande får stå för dig och som Håkan säger så får du ta den diskussionen med dom och inte oss.

 • “nyttan större än Västlänken. Mycket p.g.a. den låga kostnaden. ”

  Alltså, NNV är en kvot:
  NNV= (nytta-kostnad)/kostnad

  Vad menar du med att nyttan är större pga låg kostnad?!
  En ny Gårdatunnel kostar ca 7 mdkr (2009) och har nyttor motsvarande förstärkningsalternativet. En upphöjd bana enligt ert förslag kanske kostar 3-4 mdkr. En station + anslutningar ytterligare 2 mdkr. Vad är nyttorna värda? Ni kan utgå ifrån vad Trafikverket skriver, ty ert förslag är att likställa med förstärkningsalternativet. Slutsats: Västlänk 2021 är minst lika olönsam som Västlänkens utredningsförslag i genomsnitt.

  Sveriges transportpolitiska inriktning följer regeringsproposition 1997/98:56:
  Det övergripande målet föreslås vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörj- ning för medborgarna och näringslivet. (http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/64/4b572b03.pdf)

  “Riksrevisionen delar nu ut skarp kritik och det innebär att debatten bli än mer allvarlig och som du märker är andra politiska företrädare väldigt tysta.”

  En av deras revisorer har skrivit en artikel med anledning av en ny rapport. Kritiken mot enskilda, olönsamma projekt, har alltid funnits. Vill man göra detta till en nyhet så var-så-go. Det äventyrar inte projektet utan alla är inriktade på att bygga trots att Västlänken uppvisar bristande ekonomisk bäring.

  Alla myndigheter bevakar sitt egna intresseområde. Riksrevisionen skulle ha misslyckats i sitt uppdrag om de inte rapporterar projekt som missar de transportpolitiska målen. De rapporterar och kommer alltid att göra. De riktade skarp kritik mot Norrbotniabanan så sent som häromåret.

  Väntar med spänning på att ni presenterar en kalkyl på ert egna förslag till Västlänk.

 • @Daniel Dina uppfattningar om hur saker och ting hänger ihop är fantastiska. Att ignorera Riksrevisionens kritik är ju lite ofattbart men å andra sidan så har du ju ingen som helst uppfattning av kostnader är så jag är inte förvånad.

  Att påstå att Riksrevisionen bara “gör sitt jobb” påvisar och att du saknar respekt för hur skattepengar används på rätt sätt. Något många med mig anser är av största vikt.

  Du hittar på dina egna siffror till din fördel. Det är inte “vårt” förslag utan vi har lyft fram det som ett alternativ till Västlänken som är konstaterat att vara samhällsekonomiskt olönsamt. Västlänk 2021 kostar en tredjedel av kostnaden vad än dina samhällsekonomiska kalkyler och analyser säger. Att låta dig sätta ett pris på nyttan kan ju sluta var som helst.

  Vi skriver i blogginlägget att vi efterlyser en utredning om Västlänk 2021.

  Jag har tidigare hänvisat till Kur Larssons förslag som du kan läsa här http://bit.ly/fC4V46

  Ok, nu drar jag ett streck igen i en tröttsam debatt där du som vanligt påpekar om och om igen dina åsikter. Vi vet dem vid detta laget och att fortsätta hävda olönsamma projekt efter Riksrevisionens slutsatser medför orealistiska diskussioner med dig.

  Har du kritik på hur Riksrevisionen utför sitt arbete så tycker jag på allvar att du kan ta det med dem och inte här på vår blogg och med oss. Jag har inga synpunkter på hur revisionen utför sitt arbete utan kan konstatera att deras slutsatser gällande trängselskatten, medfinansiering och Västlänken går i linje med vad Vägvalet sagt sedan start.

 • Säg mig, hur skiljer sig “Västlänk 2021” (slinga + ny gårdatunnel) mot Västlänken “Förstärkningsalternativet”?

  Alla värden går att finna här: http://www.trafikverket.se/PageFiles/16890/UR_15_Samhallsekonomi_72dpi.pdf
  Jag har tagit mina värden härifrån.

  Ni lyfter fram ett alternativ till Västlänken och påtalar “dess nyttor och låga kostnader”. Vill ni stärka era argument är väl en ekonomisk kalkyl till er fördel? Är du rädd för att dagens kalkylmetoder skulle påvisa att NVV är under noll? 🙂

 • @Daniel Jag är inte rädd för att några kalkyler ska visa under noll. Det gör ju redan kalkylen för Västlänken i samma dokument som du hänvisar till. Jag är inte speciellt orolig för Vändslingan och enligt de uppskattningar som Kurt Larsson visat så tror jag inte att det är några problem. Men det får “utredningen” visa som vi efterlyser. Vad är så svårt utreda egentligen? Vi vet ju idag att hans förslag är uppvisar en tredjedel av Västlänkens kostnader. Du vill gärna missa poängen hela tiden. Har du öht läst Kurts dokumentation. Du kan även se hans presentation http://www.youtube.com/vagvaletgbg

  Igen, Riksrevisionens kritik måste hanteras då de anser att skattepengarna inte används på rätt sätt.

  Du fortsätter att älta trots att det framkommer kritik från tungt håll så det är ju uppenbart att du har din agenda. Tyvärr så håller vi fortfarande inte med dig och kommer förmodligen inte att göra det heller. Och du håller inte med oss. Moment 22 och därför lägger vi ned för denna gång igen!

 • Du blandar, som vanligt, ihop kostnader och nyttor.
  Er slinga+gårdatunnel kostar mindre än Västlänken. Absolut. Det är ett bra argument. Men Riksrevisionen tittar på nivån av samhällsnytta, inte vad saker och ting kostar. Deras kritik är lika applicerbar på er idé som Västlänken.

  • Daniel Bergqvist: Jag förstår fortfarande inte varför du, trots flera påpekanden, fortsätter att framföra kritik mot Riksrevisionen på Vägvalets blogg? Vänd dig till de som kommer med den skarpa kritiken istället. Om du hade läst Riksrevisorns text så kritiseras hela konstruktionen med medfinansiering, trängselskatt, Västlänken och slöseriet med skattebetalarnas pengar. Jag förstår mycket väl att denna kritik kommer ovälkommen i din världsbild, men var vänlig att ta ut din frustration någon annanstans. Du försöker bara snacka bort Riksrevisionens sakliga kritik genom att avvika från ämnet.

   Men Riksrevisionen tittar på nivån av samhällsnytta, inte vad saker och ting kostar.”
   Du har uppenbarligen fel även i detta påstående, eftersom Riksrevisionen kritiserar att statliga pengar “gått till att bekosta samhällsekonomiskt onödigt dyra lösningar

   Eftersom du aldrig bemödar dig att svara på några av våra frågor avrundar vi återigen denna debatt! Riksrevisionen har sagt sitt och du har dömt ut deras professionella granskning som ointressant.

 • Men suck! “”gått till att bekosta samhällsekonomiskt onödigt dyra lösningar””

  Du fattar ingenting om samhällsnytta och kostnader.

  Vad som är “onödigt dyrt” är en slutsats när man jämför kostnader och nyttor! Det har ingenting med det nominella beloppet att göra! Riksrevisionen kritiserar inte att tågbanor kan kosta 20 mdkr! De kritiserar att nyttan inte uppväger kostnaderna.

  • Daniel Bergqvist. Jag kan också sucka! Du fattar ingenting av den kritik Riksrevisionen kommer med, det är tydligt. Du har en klar agenda med att kritisera den oberoende Riksrevisionen. Ditt sätt att förringa kritiken och försöka leda in diskussionen i andra banor går jag inte på. Läs Riksrevisionens kritik och ta till dig det som står där:

   • Västlänken är samhällsekonomisk olönsam
   • trängselskatten är inte är rätt finansieringsmetod
   • medfinansiering ger helt andra effekter än det var tänkt och storleken på medfinansieringen är gravt överskattad
   • Västsvenska paketet är forcerat

   Helt i linje med Vägvalet sagt hela tiden. Jag förstår att detta är jobbigt att få höra detta från en sådan tung instans som Riksrevisionen, men nu har du svart på vitt och denna diskussion är därmed avslutad!