PM: Vägvalet ställer upp i regionvalet 2014 i Västra Götalandsregionen

Vägvalet ställer upp i regionvalet 2014 i VGR. Läs vår politiska inriktning där vi sammanfattar de ståndpunkter vi kommer att driva inom hälso- och sjukvård, infrastruktur, administration och kostnadseffektivitet, kultur och medborgarinflytande. Vi ger även invånarna i kranskommunerna möjlighet att få göra sin röst hörd i regionvalet då de inte kan rösta om trängselskatten i en folkomröstning.

vgr2014

Vägvalet ställer upp i regionvalet 2014 i VGR. Läs vår politiska inriktning där vi sammanfattar de ståndpunkter vi kommer att driva inom hälso- och sjukvård, infrastruktur, administration och kostnadseffektivitet, kultur och medborgarinflytande. Vi ger även invånarna i kranskommunerna möjlighet att få göra sin röst hörd i regionvalet då de inte kan rösta om trängselskatten i en folkomröstning.

En arbetsgrupp har under hösten arbetat med Vägvalets politiska inriktning för regionen. Arbetsgruppen har bestått av Hans Jingryd, Anders Biveby, Anders Trewe, Claes Westberg, Tom Heyman och Theo Papaioannou. Vi kommer under våren 2014 presentera en regional vallista.

Läs presentation om arbetsgruppens deltagare här.

Hälso- och sjukvården
Vården är och kommer att bli en av de viktigaste välfärdsfrågorna i framtiden med en befolkning som blir allt äldre och mer krävande.

Närsjukvården behöver utvecklas för att klara människornas behov av lokal vardagssjukvård. Kvalificerad specialistvård kräver dock det stora sjukhusets resurser. Därför krävs att balans upprättas för dessa olika behov.

Sjukvården ska vara rättvis, solidarisk, jämlik och utgå från patienternas behov. Den ska vara offentligt finansierad med såväl offentliga som privata vårdgivare och stor valfrihet ska finnas för patienterna.

Låt Sahlgrenska Universitetssjukhuset bli statligt
Inom sjukvården finns det skillnader mellan landstingen/regionerna när det kommer till kvalitet, tillgång och rättighet till vård. Landstingen/regionerna lever därför inte upp till hälso- och sjukvårdslagen om en vård på lika villkor för hela befolkningen. Exempelvis har vissa av våra sjukhus så dåliga medicinska resultat att de inte borde behandla och operera vissa patientgrupper.

Det har genom åren diskuterats att minska antalet landsting/regioner (från 20 st till 4-6 st) utan någon direkt framgång. Sahlgrenska är ett av sju universitetssjukhus i landet som ska upprätthålla specialistvård, forskning och utbildning. Tyvärr tyngs dessa viktiga uppdrag av resursbrist. För att renodla verksamheten och skapa ett tydligare uppdrag anser vi att Sahlgrenska Universitetssjukhuset och även övriga universitetssjukhus ska bli statliga.

Förslaget bidrar till att göra vården mer jämlik och innebär att specialistvården säkras. Detta kan vara ett första steg att skapa ett fungerande samarbete med de övriga universitetssjukhusen, något som landstingen/regionerna inte lyckats åstadkomma.

De övriga sjukhusen i regionen får en bättre förutsättning för att kunna fortsätta att ge sina medborgare en adekvat vård.

Läs gärna mer i om vår politiska inriktning gällande våra ståndpunkter som sammanfattas nedan:

Hälso- och sjukvård
– Låt Sahlgrenska Universitetssjukhuset bli statligt
– Vårdköerna
– Ambulansverksamheten
– Ökad kommunikation och dialog
– Samhällsekonomiska kalkyler i vården

Infrastruktur
– Stoppa trängselskatten
– Slopa Västlänken
– Västtrafiks och regionens roll i kollektivtrafiken
– Ett alternativ till det Västsvenska paketet
– Regionförstoring

Administration och kostnadseffektivitet
Kultur
Vi vill att du får mer inflytande

Läs kommentar i GP från Vägvalets partiledare, Theo Papaioannou, om att låta Sahlgrenska Universitetssjukhuset blir statligt här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar