Vägvalet yrkar återremiss gällande rapport om medborgardialog

Vägvalet yrkar på återremiss gällande rapport om att fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande, starkare inflytande för stadsdelsnämnderna i stadsplaneringen. Övergripande handlar detta dokument endast om hur staden ska förhålla sig till medborgardialog. Det är mycket svagt beskrivet hur medborgaren kan göra sin röst hörd.

Det är således, enligt utredning, kommunen som bestämmer när en medborgardialog ska initieras, inte medborgaren.

I rapporten står att dialog kontinuerligt förts med företrädare för samtliga partier på både lokal nivå och centralt i staden. Detta stämmer inte då Vägvalet aldrig varit tillfrågad en enda gång i detta sammanhang sedan tillträdet i kommunfullmäktige i september 2010. Ett parti som startades på grund av en dålig medborgardialog.

Stadsdelsnämnderna är en central del i rapporten som stadens förlängda arm till medborgaren. Något vi kan konstatera inte fungerar idag då det mesta är förutbestämt och begränsat via den kommuncentrala budgeten. Det har i tidigare inventering av den befintliga SDN-organisationen konstaterats att dialoger genomförts i olika utsträckning i stadsdelarna. Man kan då lätt konstatera att likvärdighet inte uppnås likt många andra samhällsfunktioner som finns redan idag. Utan att ha inventerat vad som krävs för att fördjupa demokratin och vilka kostnader som är kopplade till olika åtgärder ska uppdraget anses fullgjort. Det är inte acceptabelt.

Det är ironiskt att denna utredning beslutades i kommunstyrelsen samma dag, den 28 januari 2010, då beslut även togs om trängselskattens införande. Även tiden som denna utredning tagit, snart 3 år, är under all kritik.

I rapporten saknas det mest väsentliga verktyget för medborgaren som har stöd i kommunallagen: det förstärkta folkinitiativet. Vägvalet lämnade i december 2010 över en motion och 28 000 namn med krav från medborgarna om att folkomrösta om trängselskatten. Den 14 april 2011 behandlades detta ärende i kommunfullmäktige. De rödgröna och Alliansen avslog.

Den 24 januari 2011 lämnade Vägvalet motion om att lyfta fram det förstärkta folkinitiativet. Detta ärende behandlades av kommunfullmäktige den 26 januari 2012. Och den 16 augusti 2012 väckte GT frågan igen om en folkomröstning som just nu pågår.

Att en demokratiutredning, som ska bidra till att öka inflytandet, missat denna medborgarrättighet som har stöd i kommunallagen visar på att rapporten är ofullständig. Det visar också att styrgruppen inte varit lyhörda under utredningens gång om vad som sker i Göteborg.

Vägvalet yrkar på återremiss i Trafiknämnden. Likaså kommer att göras vid behandling av ärendet i kommunfullmäktige.

Läs yrkandet från Vägvalet här och tidigare motion om att lyfta fram folkinitiativet här.

Läs handling § 209 från Trafiknämnden här.

Vill du se övriga interpellationer och motioner som Vägvalet lämnat klicka här.

Presskontakt

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

Lägg till en kommentar