Vägvalet yrkar gällande avsteg från delegationsordning vid höjning av P-avgifter

Höjning av parkeringsavgifter gjordes den 9 juli av Trafikkontoret med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 31 maj. I kommunfullmäktiges beslut stod det klart och tydligt att Trafiknämnden fick i uppdrag att fatta erforderliga beslut om och tidpunkt för genomförandet. Inget beslutsärende om tidpunkt har behandlats av Trafiknämnden och därför ifrågasätter vi hur denna höjning har kunnat genomföras. 

I kommunfullmäktiges beslut står det klart och tydligt att:

”4. Trafiknämnden får i uppdrag att fatta erforderliga beslut om och tidpunkt för genomförandet.”

Inget beslutsärende om tidpunkt har behandlats av Trafiknämnden och därför ifrågasätter vi hur denna höjning har kunnat genomföras enligt ovan datum av Trafikkontoret.

Enligt Trafikkontoret har höjning gjorts i linje med delegationsordningen punkt 1.2.1 (se bilaga). Vi ser dock helt klart brister i hanteringen och delegationsordningen för Trafikkontoret och det aktuella beslutet. Beslut om införandedatum borde ha behandlats av Trafiknämnden i höst.

Istället har beslutet drivits igenom mitt i sommaren, följt av dålig information till medborgaren då kungörelsen annonserades i GP den 10 juli trots att höjningen genomfördes den 9 juli. Politiska frågor som saknar fullt stöd och endast uppbärs av en svag majoritet borde inte falla under en diffus delegationsordning och drivas igenom på tjänstemannanivå. Medborgarens inflytande och transparens av besluten urholkas. Genom att göra på detta sätt undangöms att det råder stor politisk oenighet i beslutet.

Vägvalet yrkar

att Trafiknämnden återremitterar ärendet för rätt hantering

att delegationsordning förtydligas och presenteras för beslut av Trafiknämnden

att Trafikkontoret snarast återkommer med en plan för att hantera överbetalning som skett av medborgarna då beslutet ej har laga kraft (detta innebär att eventuella P-böter och p-avgifter ska betalas tillbaka till berörda medborgare)

Läs hela yrkandet här

Se även följande bilagor

Bilaga 1 – Kungörelse Ändring av P-taxor GP
Bilaga 2 – Trafiknämndens delegationsordning
Bilaga 3 – Kommunfullmäktiges Handling 2012 nr 91 

Presskontakt:

Theo Papaioannou
Partiledare, Vägvalet

Tel. 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Lägg till en kommentar