Vägvalets remissvar till Regeringen

Igår skickade Vägvalet ett remissvar på Regeringens promemorian “Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg”.

Vi skriver inledningsvis: “Vägvalets inställning till det reviderade förslaget om trängselskatt är att det i grunden är lika dåligt som det ursprungliga. Ändringarna som nu föreslås (innan systemet ens tagits i bruk) är i själva verket ett bevis för att hela processen gått för fort och i många stycken är ett hafsverk. Demokratin har åsidosatts på bekostnad av ett snabbt beslut. Flera viktiga aspekter är inte belysta i någon av promemoriorna.

Därefter tar vi upp de orättvisor skatten skapar och de allmänna brister den har.

Vägvalet anser att andra mer rättvisa finansieringsformer än trängselskatten måste utredas. Det finns ingen rimlig anledning till varför slumpvist utvalda personer i göteborgsregionen skall betala mer för att transportera sig med bil än motsvarande grupp i andra delar av Sverige. Sveriges bilister betalar varje år in 70-80 miljarder i olika trafikskatter och bara cirka 20 miljarder avsätts till vägar.

Läs hela remissvaret här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar