Vägvalets yrkande gällande bolagsutredningen i kommunfullmäktige 5 juni

Nedan följer mitt anförande och Vägvalets yrkanden. Alla handlingar återfinns här:

Göteborg är Sveriges mest bolagstäta kommun. Verksamheter som tidigare hanterats i en kommunal nämndorganisation har bolagiserats. Medborgarnas möjlighet till insyn i organisationen har därmed försämrats. Offentlighetsprincipen har satts ur spel och bolagen har i vissa fall agerat på tveksamma grunder

Det är glädjande att det nu påbörjas en ordentlig diskussion om vad som kan avyttras och vad som kan läggas tillbaka i nämnder. Det är av största vikt att bolagen minskas för att vi ska få tillbaka transparensen i den politiska världen i Göteborg. Det har inte varit en höjdare så som det har varit tidigare och det är beklagligt att det har fått bli så här. Senast häromdagen fick Framtiden backning för att inte ha lämnat ut dokument. Så får det inte vara.

Genom att minska bolagsfloran så kommer vi att få bukt med problemet att det sitter för många politiker på dubbla stolar. Men jag understryker att så länge det är ett kommunalt bolag så ska det också sitta politiker i dessa styrelser för att bejaka insynen. Vi ska inte ha några tjänstemannastyrelser utan koppling till fullmäktige.

Som vi sa innan jul så ser vi ett problem i att man konstruerade en koncernbildning innan man rensat ut vad som skulle bort. Det hade varit bättre. Och när det kommer till Stadshuset AB så tycker vi att det fått alldeles för mycket inflytande över kommunens tillgångar. Kopplingen till kommunfullmäktige måste bli bättre.

För det är fullmäktige som bestämmer men kulturen har varit och är nog fortfarande inom vissa bolag av annan karaktär.

Bostadsbolagen är viktiga att behålla då dessa står inför stora renoveringar. Kommunen ska tas sitt ansvar. Därför ska utförsäljningar och omvandlingar till bostadsrätter undvikas. Det finns flera andra bolag som kan tas bort.

Gällande handling 2014 nr 84 – Bostäder yrkar jag bifall till KS förslag och lägger ett eget tilläggsyrkande om bifall till SLK förslag punkt nr åtta gällande Gårdstensbostäder.

Gällande handlig 2014 nr 86 – Boplats Göteborg yrkar jag bifall till SLK förslag.

Vi ställer oss bakom Stadsledningskontorets förslag att avyttra Din El och Gothnet. Vi anser dock att även Göteborg Energi åter kan läggas i en nämnd.

Gällande handling 2014 nr 85 – Energi yrkar jag bifall till SLK förslag och lägger ett eget tilläggsyrkande att SLK får i uppdrag att utreda och återföra GBG Energi till egen nämnd.

Vi saknar ett ställningstagande för att avveckla P-bolaget och återföra dess verksamhet till Trafiknämnden.

Likaså avveckling av Älvstranden Utveckling AB där delar kan återföras till fastighetsnämnden. Här delar vi Alliansens yrkande om avveckling av detta bolag.

Gällande handling 2014 nr 87 – Lokaler yrkar jag bifall till M, FP och KDs yrkande och lägger ett eget tilläggsyrkande om att SLK får i uppdrag att avveckla P-bolaget och återföra relevanta delar till Trafiknämnden

Gällande handling 2014 nr 88 – Näringsliv yrkar jag bifall till SLK förslag.

Vi har sagt det tidigare och driver detta nu även regionalt att Göteborgs Spårvägar är basen för i kollektivtrafiken i Göteborg. Den framtida stadsutvecklingen är beroende av fungerande trafiklösningar. Därför ska Göteborgs spårvägar förbli i stadens ägo och överföras till förvaltningsform.

Gällande handling 2014 nr 89 – Kollektivtrafik yrkar jag bifall till KS förslag.

Gällande handling 2014 nr 90 – Regionala bolag yrkar jag bifall till KS förslag och till tilläggsyrkandet från M, FP, KD om att göra en översyn av Renova.

Det är bra att flera bolag ses över om de kan läggas i nämndform såsom Upphandlingsbolaget, Kommunleasing och Göteborgs Gatu AB.

Gällande handling 2014 nr 91 – Interna bolag yrkar jag bifall till SLK förslag.

Gällande handling 2014 nr 92 – Turism yrkar jag bifall till KS förslag.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar

 • Mycket bra förslag att minska bolagen. Få en bättre styrning och kontroll på ekonomin. För många politiker som sitter på dubbla funktioner. Ha proffitionella styrelser och VD.

 • Varför skulle alternativet vara en tjänstemanna styrelse? så ser det knappast ut på andra bolag, de som sitter i styrelsen gör det för att de kan bidra med unik kompetens. Kommunen bör agera ägare och styra med ägardirektiv.

  Är inte alla dessa styrelse poster som man delar ut till varandra bara ytterligare ett sätt att sko sig i toppen?

  Om det är viktigt att politikerna är med i styrelserummet bör detta ingå i politikeruppdraget och inte bli bonus, detta leder lätt till konflikter med lojalitet mellan de som delar ut och den som tar emot.

 • @Danne Det bästa är att lägga så många bolags verksamheter i nämnder. Men om vissa bolag är kvar så bör det sitta politiker i styrelserna för att bibehålla kopplingen till kommunfullmäktige och partierna.

  Redan idag ingår styrelseposter i politikeruppdraget men problemet är att många sitter på för många dubbla stolar och då blir det väldigt konstigt.

 • Mycket bra.

  Jag är dock för att så mycket som möjligt skall avyttras. Det finns så oerhört mycket verksamhet som sköts illa.

 • Jag är också för att avyttra bolag, eller föra tillbaka dem som förvaltningar för att upprätthålla offentlighetsprincipen.

  Som det ser ut nu så vet man inte vad som sker som vanlig medborgare.

  Det bästa vore givetvis om man kunde få offentlighetsprincipen att falla över även på offentligt ägda bolag.

  En annan intressant sidoläsning: http://www.nytimes.com/2014/06/05/us/to-lure-bostonians-new-pop-up-bus-service-learns-riders-rhythms.html?_r=0