Varför offrar Socialdemokraterna göteborgarna?

Socialdemokraterna har hela tiden sagt att de varit tvingade av den sittande regeringen att gå med på medfinansiering av det Västsvenska paketet. Gång på gång har Vägvalet påvisat att medfinansiering är fel på flera sätt.

  • Staten vältrar över kostnaderna på kommunerna
  • Starka kommuner kan köpa sig före i kön
  • Det finns risk att samhällsekonomiska olönsamma projekt genomförs på felaktiga grunder (exempelvis Västlänken)

Därför tycker jag att nedan skrivelse ur Socialdemokraternas Motion med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025 är ytterst intressant:

Vår bedömning är att regeringens ram på 522 miljarder inte är tillräcklig för att skapa ett robust transportsystem med högre kapacitet jämför med idag. Vi vill därför anslå 46 miljarder mer än regeringen till infrastrukturen under planperioden 2014-2025. Det ökade anslaget finansieras med en avståndsbaserad vägslitageavgift för alla tunga lastbilar som kör på svenska vägar.

Tydligare regler för kommunal medfinansiering

Även den stora andelen medfinansiering är inte ekonomiskt hållbar i längden.

Socialdemokraterna kommer inte att riva upp befintliga medfinansieringsavtal om vi bildar regering i höst. Men vi vill ändå lyfta fram den kritik mot den borgerliga regeringens politik för medfinansiering som Riksrevisionen och Sveriges kommuner och Landsting, SKL , riktat mot regeringen.

Riksrevisionens granskning visar att medfinansierade, mindre samhällsekonomiskt lönsamma, projekt fått förtur framför andra projekt. Regeringen har därmed enligt Riksrevisionen frångått den viktiga principen om högsta möjliga samhällsekonomiska effektivitet i användningen av statens medel.

Under de åtta åren med moderatledd regering har vi sett hur resursstarka kommuner går in med finansiering för att gå före i kön eller att staten pressar kommuner på omfattande medfinansiering för att klämma in ytterligare projekt under planperioden.

Staten måste ta det huvudsakliga finansieringsansvaret för transportinfrastrukturen. Då regeringen sänkt skatterna med 134 miljarder sedan 2007 har medfinansieringslösningar säkert varit attraktivt för regeringen.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, är starkt kritiska till regeringens politik för medfinansiering. Regeringen säkrade heller inte sina lösningar för finansieringen av de nya broarna i Sundsvall och Motala.

Vår uppfattning är att det behövs ett tydligt regelverk för medfinansiering och inslagen av förskottering och medfinansiering måste minska i framtiden. Resursstarka kommuner ska inte få köpa sig före i kön.

I lägen då kommunal medfinansiering innebär klara fördelar för båda parter, exempelvis där stora exploateringsintäkter finns, är vi beredda att arbeta fram en hållbar modell för detta. Avtalen måste då föregås av klara förhandlingar mellan stat och kommun där staten inte ska kunna pressa kommunerna till dyra och ogenomtänkta avtal.

Det är nästan så att Socialdemokraterna plagierat alla Vägvalets argument genom åren. Men varför offrar de göteborgarna i denna dåliga uppgörelse? Det här visar på en splittring mellan riksdag och kommun. När vi hade sammanträde i fullmäktige för Göteborgs kommunalförbund kom det Västsvenska paketet upp till diskussion. Alliansen och de rödgröna ville då som vanligt påvisa den “stora” enigheten kring paketet och medfinansiering. När jag påtalade denna motion så satt de flesta socialdemokratiska representanter som fågelholkar. Hulthén försökte tala om för mig att hon minsann kände sitt parti bättre men det var uppenbart att hon inte läst denna motion. Riksdagsgruppen har med största sannolikhet kört över henne i Göteborg.

Detta signalerar att inget är säkert efter valet och att alla bortförklaringar om att det är för sent, det går inte och så vidare håller definitivt inte.

Framför allt borde alla göteborgare reagera på skrivelsen i början om att “Socialdemokraterna kommer inte att riva upp befintliga medfinansieringsavtal om vi bildar regering i höst.”

De har sålt ut er.

Rösta bort trängselskatten och Västlänken i höstens folkomröstning. Rösta även på Vägvalet i alla tre valen. Vi kan göra skillnad men endast med er hjälp.

Theo Papaioannou
Vägvalet

 

Lägg till en kommentar

  • Jättebra att sossarna på riksnivå har förstått att medfinansiering inte är en hållbar strategi om vi skall tänka på Sveriges bästa. Formuleringen om ingångna avtal kan ju inte annat än syfta på att man inte vill riskera VSP och samarbetet med MP. Men detta bara MÅSTE VV använda sig mycket av i valarbetet inför höstens val! Iom att Nygård också häromsistens erkände att trängselskatten i huvudsak handlade om finansiering, så kan man nu börja ana en valstrategi för VV… 🙂

  • Den första grundregeln i politiken är (vilket många får surt får veta efter hand ) “Lita ALDRIG på en såsse”, med den grundregeln kommer du långt.
    Kämpa på ni har många starka ekonomiska och politiska krafter mot er.

  • Något jag funderar över är hur pass starka kopplingar det finns mellan kommunstyrelsen och tunga intressenter inom näringslivet som t.ex. Petter Stordalen.