Kommunfullmäktige

Du kan lyssna på och se debatter från sammanträdena från kommunfullmäktige.


2018-02-22 Kommunfullmäktige

 • Marknadsanpassning av boendeparkeringstaxorna – Bifall till M och L yrkande i Trafiknämnden (reservation)
 • Avsiktsförklaring med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvagnstrafiken – Yrkar bordläggning i första hand, återremiss i andra hand, avslag i tredje hand
 • Uppdrag till kommunstyrelsen avseende projektet Skeppsbron – Yrkar bifall till KS
 • Motion av Staffan Levinsson (SD), Lars Hansson (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och Björn Tidland (SD) om att minska antalet stadsdelsnämnder – Yrkar avslag
 • Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) om att införa utmaningsrätt i Göteborg – Yrkar avslag
 • Motion av Kristina Tharing (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och Kalle Bäck (KD) om att samla ansvaret för biblioteksverksamheten hos kulturnämnden – Yrkar bifall

Läs protokollet här.


2018-01-18 Kommunfullmäktige

 • Genomförandeavtal för ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan inom stadsdelen Lorensberg – Yrkar avslag (reservation)
 • Antagande av ändring av detaljplan för Västlänkens uppgång vid Johannebergs och Olof Wijksgatan inom stadsdelen Lorensberg – Yrkar avslag (reservation)
 • Förslag till bokslutsberedning för Stadshus AB-koncernen 2017 – Yrkar bifallt på punkt 1, yrkar avslag på punkt 2
 • Ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtidens dotterbolag – Yrkar bifall till V:s tilläggsyrkande

Läs protokollet här.


2017-12-07 Kommunfullmäktige

 • Avveckling av Vårt Göteborg som papperstidning – Bifall KS
 • Sverigeförhandlingen – avtal storstadsåtgärder – Yrkar bifall med undantagen att linbanan lyfts ur avtalet och att förbindelsen över älven tidigareläggs
 • Förvärv av mark för nyproduktion av bostäder i Lövgärdet och försäljning av befintliga fastigheter i Rannebergen – Yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag
 • Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige om investering ”Fjärrkyla Älvstaden” – Yrkar avslag
 • Vatten – och avloppstaxa (VA-taxa) för 2018 – Yrkar bifall till M, L, KD förslag

Läs protokollet här.


2017-11-23 Kommunfullmäktige

 • Hemställan från stadsdelsnämnden Lundby till kommunfullmäktige om deltagande i individutskottets sammanträden på distans – Bifall KS
 • Motion av Axel Josefson (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och DavidLega (KD) om att införa utmaningsrätt i Göteborg – Yrkar avslag

Läs protokollet här.


2017-10-19 Kommunfullmäktige

 • Valdistrikt och valkrets till allmänna valen 2018 och val till EU – Bifall KS
 • Uppdrag till Byggnadsnämnden att ta fram ett förslag på en fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg – I första hand bordläggning, i andra hand bifall KS
 • Uppdrag till Byggnadsnämnden att ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden – Yrkar bifall till eget yrkande
 • Investeringsbeslut för Kvilleleden och gator i Backaplan – Yrkar återremiss (reservation)

Läs protokollet här.


2017-09-14 Kommunfullmäktige

 • Valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänst – Förslag till förfrågningsunderlag samt följdändringar inför införandet – Bifall KS
 • Uppdrag till byggnadsnämnden om att ta fram en ny översiktsplan för Göteborg – Bifall KS, Bifall M, L, KD tilläggsyrkande
 • Antagande av detaljplan för bostäder vid Munspelsgatan inom stadsdelen Rud i Göteborg, en del av BoStad2021 – Yrkar bifall KS
 • Antagande av detaljplan för kontor vid Ullevigatan inom stadsdelen Gårda – Yrkar bifall KS
 • Motion av Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) om att
  arbeta fram en strategi för fiskenäringen i Göteborg – Yrkar bifall motion

Läs protokollet här.


2017-06-19 Kommunfullmäktige

 • Budget 2018 – Yrkar bifall till Vägvalets förslag till budget 2018

Läs protokollet här. Se Vägvalets Budget 2018 här.


2017-06-15 Kommunfullmäktige

 • Göteborgs Stads Uppföljningsrapport 1 2017 – Yrkar återremiss med begäran om handlingsplan
 • Valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänst – Förslag till förfrågningsunderlag samt följdändringar inför införandet – Yrkar bifall KS
 • Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att utföra en översyn för att identifiera lämpliga offentliga platser där behov finns av kameraövervakning alternativt utökad kameraövervakning – Yrkar bifall till S, MP, V i KS
 • Motion av Kalle Bäck (KD) , Kristina Palmgren (L) och Christina Hjort Bröndt (M) om att inrätta funktioner för att motverka kränkningar på nätet – Yrkar motion besvarad, bifall S, MP V i KS
 • Motion av Helene Odenjung (L) och Mariah Ben Salem Dynehäll (L) om att avveckla Hjärntorget – Yrkar bifall motion
 • Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stödja omställningen av fordonsflottan – Yrkar återremiss
 • Motion av Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) om att arbeta fram en strategi för fiskenäringen i Göteborg – Yrkar bifall motion

Läs protokollet här.


2017-05-18 Kommunfullmäktige

 • Motion av Lars Hansson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) angående att ansöka om
  tillstånd om kameraövervakning dygnet runt i alla stadsdelar i Göteborg – Yrkar avslag, bifall KS
 • Motion av Maria Rydén (M) och Hampus Magnusson (M) om åtgärder för ökad
  integration och för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsfusk – Yrkar bifall till S, MP V i KS
 • Motion av Helene Odenjung (L) om att ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade barn – Yrkar återremiss
 • Motion av Kristina Tharing (M) angående en översyn av skolornas säkerhet – Yrkar bifall till M, FP, KD i KS

Läs protokollet här.


2017-04-20 Kommunfullmäktige

 • Årsredovisning för Göteborgs Stad 2016 (reservation)
 • Återrapportering till kommunfullmäktige av ärendet om att kretslopp och vattennämnden avbryter arbetet med fler vattenposter i staden – Yrkar bifall
 • Motion av Catarina Pettersson (VägV) och Marie-Louise Bergström (VägV) om att flytta kommunal verksamhet till områden utanför stadens centrala delar – Yrkar bifall
 • Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg – Yrkar bifall

Läs protokollet här.


2017-03-16 Kommunfullmäktige

 • Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att upprätta ett återvändarcenter i Göteborg – Yrkar avslag
 • Motion av Tom Heyman (VägV) m fl. om stadens engagemang för Ostindiefararen Götheborg – Yrkar bifall (reservation)
 • Yttrande över motion av Tom Heyman (VägV) m fl. om att anpassa Göteborgs Stads redovisning så att den uppfyller kraven i Lagen om kommunal redovisning (1997:614) – Yrkar bifall

Läs protokollet här.


2017-02-23 Kommunfullmäktige

 • Västsvenska paketet – Paraplyavtal för genomförande av Västsvenska paketet – Yrkar avslag
 • Avtal med Trafikverket om flytt av spårfunktioner från Gullbergsvass – Yrkar i första hand återremiss, i andra hand avslag (reservation)
 • Lisebergs jubileumsprojekt – Yrkar bifall

Läs protokollet här.


2017-01-26 Kommunfullmäktige

 • Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att belysa förslag till valfrihetsmodell inom daglig verksamhet – Yrkar bifall KS
 • Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor – Yrkar bifall KS förslag
 • Motion av Jonas Ransgård (M) och Hampus Magnusson (M) om förbättrad trafiksituation i Torslanda bl a genom bro till Öckerö kommun och ny tvärförbindelse – Yrkar bifall till punkt 2 (tvärförbindelse) och avslag till punkt 3 och 4

Läs protokollet här.


2016-12-08 Kommunfullmäktige

 • Försäljning av GS Buss AB – Yrkar bifall till yrkande från S, MP, V, Fi och VägV
 • Valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten – Organisation för att teckna samt följa upp kontrakt och ekonomisk ersättningsmodell – Yrkar bifall KS förslag
 • Utökad borgen för Göteborgs Stadshus AB – Yrkar avslag

Läs protokollet här.


2016-11-10 Kommunfullmäktige

 • Planeringsinriktning för Linbana över älven år 2021 – Yrkar återremiss i första hand, avslag i andra hand
 • Försäljning av GS Buss AB – Yrkar bordläggning
 • Motion av Tom Heyman (VägV) och Anders Åkvist (VägV) om att återställa färjeleden Rosenlund – Lindholmen – Yrkar bifall
 • Motion av Anders Åkvist (VägV) om att bygga cykelöverfarter i Göteborg – Yrkar bifall

Läs protokollet här.


2016-10-13 Kommunfullmäktige

 • Motion av Tom Heyman (VägV) m fl. om nya riktlinjer för att förenkla utlämning av allmänna handlingar – Yrkar bifall

Läs protokollet här.


2016-09-08 Kommunfullmäktige

 • Projektbeslut Hisingsbron – Yrkar återremiss
 • Förslag till plan mot våldsbejakande extremism – Yrkar bifall
 • Motion om att införa en central skolnämnd – Yrkar bifall

Läs protokollet här.


2016-06-16 Kommunfullmäktige

 • Budget 2017 – Yrkar bifall till Vägvalets förslag till budget 2017

Läs protokollet här. Se Vägvalets Budget 2017 här.


2016-06-02 Kommunfullmäktige

 • Motion om att utreda förutsättningarna för ett maritimt centrum i anslutning till Frihamnen – Yrkar bifall

Läs protokollet här.


2016-05-12 Kommunfullmäktige

 • Förtydligande av uppdrag för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) att samordna kommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå – Yrkar avslag (reservation)
 • Yrkande från KD, M och L angående parkeringssituationen på Saltholmen – Yrkar bifall
 • Motion av Birgitta Simonsson (M) och Maria Rydén (M) om att avsluta pilotprojektet med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum – Yrkar avslag

Läs protokollet här.


2016-04-21 Kommunfullmäktige

 • Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att utreda möjligheterna till utveckling av Fiskebäcks hamn – Yrkar bifall till  yrkande från M
 • Revidering av Göteborg Stads riktlinjer för nyanlända elevers rätt till utbildning – Yrkar bifall
 • Ändring i reglementet för Robert Dicksons Stiftelse – Yrkar bifall till yrkande från KD
 • Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att anpassa Göteborgs trafikstrategi för en växande stad – Bifall motion
 • Motion av David Lega (KD) och Marianne Bergman (KD) om att Göteborgs Stad begär hos regeringen att få vara försökskommun i utredningen om privat initiativrätt för detaljplaner – Bifall motion

Läs protokollet här.


2016-03-17 Kommunfullmäktige

 • Antagande av detaljplan för Bostäder norr om Askimsviken, inom stadsdelen Askim – Yrkar avslag
 • Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att öka byggandet av småhus i Göteborg – Bifall motion

Läs protokollet här.


2016-02-25 Kommunfullmäktige

 • Grundläggande beslut om politiska sekreterare jämte delegation av beslutanderätt – Yrkar återremiss
 • Motion av Jonas Ransgård (M), Birgitta Ling Fransson (L) och David Lega (KD) om att sälja Göteborgs Spårvägar AB och dess dotterbolag – Yrkar avslag till försäljning av spårvägen och trafikantservice, yrkar bifall till försäljning av GS Buss AB

Läs protokollet här.


2015-12-03 Kommunfullmäktige

 • Förändrad fast arvodering av överförmyndarnämndens presidium samt förtydligande av regler och förmåner vid heltidsarvodering – Yrkar bifall till yrkande från V (reservation)
 • Antagande av detaljplan för bostäder och verksamheter vid Carlandersplatsen och Renströmsparken, etapp 1, inom stadsdelarna Lorensberg och Johanneberg – Yrkar återremiss (reservation)

Läs protokollet här.


2015-11-05 Kommunfullmäktige

 • Bildande av byggherrebolag inom Förvaltnings AB Framtiden – Yrkar avslag (reservation)

Läs protokollet här.


2015-10-08 Kommunfullmäktige

 • Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomsikt utsatta situationer som tillfälligt vistas i Göteborg eller i någon av Göteborgsregionens kommuner – Yrkar återremiss (bifall till förslag från M)
 • Motion av Marianne Bergman (KD) om att bredda planprocessen för ett ökat byggande – Yrkar bifall till motionen

Läs protokollet här.


2015-09-10 Kommunfullmäktige

 • Motion av Theo Papaioannou (Vägv) m fl om att följa folkomröstningen, ta bort trängselskatten och omförhandla det Västsvenska paketet – Yrkar bifall (reservation)

Läs protokollet här.


2015-06-15 Kommunfullmäktige

 • Budget 2016 – Yrkar bifall till Vägvalets förslag till budget 2016

Läs protokollet här. Se Vägvalets Budget 2016 här.


2015-06-11 Kommunfullmäktige

 • Förslag till reviderade riktlinjer för hemtjänst – Yrkar bifall till Alliansens tilläggsyrkande
 • Antagande av detaljplan för Hamnutvidgning vid Lilla Aspholmen samt utbyggnad av konferenscenter inom stadsdelen Arendal – Yrkar bifall till Martin Wannholts tilläggsyrkande
 • Antagande av Detaljplan för omarbetning av Götaleden inom stadsdelen Gullbergsvass – Yrkar avslag (reservation)
 • Processägarskap för nyproduktion av bostäder inom Framtidenkoncernen samt Egnahemsbolagets legala förutsättningar – Yrkar bifall till återremiss enligt Martin Wannholt

Läs protokollet här.


2015-05-07 Kommunfullmäktige

 • Reviderade riktlinjer för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning – Yrkar bifall

Läs protokollet här.


2015-04-16 Kommunfullmäktige

 • Årsredovisning för Göteborgs Stad 2014 – Yrkar återremiss

Läs protokollet här.


2015-03-19 Kommunfullmäktige

 • Hantering av resultat från folkomröstning beträffande trängselskatt m fl frågor – Yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut
  • Vägvalet yrkar och lämnar reservation
   • att kommunfullmäktige följer folkomröstningen och stoppar trängselskatten
   • att meddela regeringen att Göteborgs Stad kommunfullmäktige säger upp avtalet kring det Västsvenska paketet för omförhandling
   • att föreslå Regeringen att lagen om Medfinansiering upphävs eftersom rättssäkerheten inte kan upprätthållas
   • att begära hos Regeringen att Trafikverkets uppdrag att bygga tågtunneln till Haga återkallas

Läs protokollet här.


2015-02-26 Kommunfullmäktige

 • Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda förutsättningarna för att göra Whistleblowerfunktionen helt extern – Yrkar avslag och bifall till eget tilläggsyrkande

Läs protokollet här.


2015-01-29 Kommunfullmäktige

 • Förfrågan från Västra Götalandsregionen att gå med i det regionala bredbandsbolaget Netwest – Yrkar avslag

Läs protokollet här.


2014-12-11 Kommunfullmäktige

 • Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Göteborg & Co kommunintressent AB samt förslag om fortsatt process för etablering av klustret turism kultur och evenemang – Avstår
 • Utvidgning av antalet medlemmar i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst – Yrkar återremiss (reservation)
 • Uppdateringar av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv – Yrkar återremiss
 • Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen – Yrkar bordläggning i första hand, i andra hand avslag
 • Förslag till ändringar i arvodesreglemente för bolag och nämnder – Yrkar återremiss (reservation)
 • Förslag till förändrad organisation för anknutna stiftelser i Göteborg Stad – Yrkar bifall
 • Överdäckning E 45 – Yrkar avslag (reservation)
 • Kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges delegationsordning – Yrkar återremiss i första hand, i andra hand avslag

Läs protokollet här.


2014-11-27 Kommunfullmäktige

 • Program för det strategiska arbetet med mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad 2014-2021 – Yrkar bifall till M, FP, KD
 • Fastställande av budget för Göteborgs Stad för år 2015 och flerårsplaner 2016-2017 – Yrkar bifall till Vägvalets budgetförslag
 • Antagande av detaljplan för bro över Göta älv inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen i Göteborg – Yrkar återremiss på del om nedsänkning av Götaleden

Läs protokollet här.


2014-11-06 Kommunfullmäktige

 • Antagande av detaljplan för Lillhagsparken – Yrkar bifall till M, FP, KD och tilläggsyrkande från MP
 • Val av kommunalråd 2015 – 2018 – Yrkar för proportionella val

Läs protokollet här.